Výsledky projektu / Results of the project

 

Projekt umožní voľný prístup k informačným tokom 

 • Zriadené voľné prístupové body do siete internet  pre širokú verejnosť - wifi hotspoty pre majiteľov smartfónov, PDA, tabletov,  a pod. -  2 ks inštalované v meste Michalovce, 2 ks v meste Užhorod
   
 • Zriadené  informačné dotykové kiosky v exteriéri pre návštevníkov bez vlastných PC, 2ks v meste Michalovce, 1 ks v meste Užhorod
   
 • Vytvorené možnosti pre voľný download multimediálnych informačných obsahov aj prostredníctvom blue-tooth serverov – inštalácia servera s technológiou Blue-tooth minimálne na PC v turistickej inform. kancelárii mesta Michalovce, mesta Užhorod a v PC, ktorý je súčasťou infokioskov umiestnených na vybraných miestach v meste Michalovce a Užhorod

Project will enable free access to information flows 

 • There will be established free access points to the Internetfor public – wifi hotspotsfor owners of smartphones, PDA, tablet computers,  etc. - 
  2 hotspots in town Michalovce, 2 hotspots in town Užhorod
   
 • There will be established information touch sensitive kiosks in exterior for visitors without their own PC in town Michalovce and Uzhgorod
   
 • Equipment for Tourist-information Office. There will be created possibilities for free download of multimedia information contents also via blue-tooth servers – reinforcement of equipment in tourist– information offices of town Michalovce and Uzhgorod

Projekt vytvorí informačné zdroje o susedných regiónoch 

 • Vytvorené elektronické informačné zdroje v 3 jazykových mutáciách- vytvorené web portály o turisticky atraktívnych miestach regiónov v okolí miest Michalovce a Užhorod v jazykoch anglický, slovenský a ukrajinský. Portály budú vzájomne prepojené. Budú obsahovať nielen informácie z oblasti CR, ale aj potrebné informácie o vízových povinnostiach a forme pohybu osôb cez hranicu krajín a pod.
   
 • Vytvorení multimediálni sprievodcovia a audiosprievodcovia v 3 jazykových mutáciách– 3 druhy s atraktívnymi témami turizmu v každom z jazykov, audiosprievodcovia budú prístupní na web portáloch jednotlivých miest, na nainštalovaných blue-tooth serveroch, infokioskoch
   
 • Vytvorené filmové dokumenty o regiónoch v 3 jazykových mutáciách opakovane odvysielané v regionálnych televíziách partnerskej krajiny, prístupné aj na DVD, na web portáloch jednotlivých miest, na nainštalovaných blue-tooth serveroch, infokioskoch
   
 • Inštalované informačné tabule s mapami a s QR prepojením na ostatné vytvorené zdroje v rôznych častiach oboch miest (po 5 ks v meste Michalovce a 5 ks v meste Užhorod)
   
 • Pútavo a umelecky spracovaná publikácia o spoločnom regióne Zemplín a Zakarpatie v troch jazykových mutáciách vo formáte A4.
   
 • Tlačené QR kódy rozmiestnené po celom regióne s prepojením na vyššie uvedené elektronické informačné zdroje.
 

Project will create information sources about neighbouring regions

 • There will be created web portals about tourist attractive places of regions and surroundings of town Michalovce and Uzhgorod in English, Slovak and Ukrainian language. Portals will be mutually linked and contain not only information from the area of tourism, but also necessary information related to visa and form of movement of people across the border etc...
   
 • 3 kinds of multimedia and audio guides in 3 language versions Natural beauties and interesting places, Cultural and historical sights, Events in town and its surroundings  in each of these three languages, guides will be accessable at the web portals of towns, on installed blue-tooth servers and touch sensitive infokiosks
   
 • There will be created film documents about regions in 3 language versions repeatedly broadcasted in regional televisions of partner countries, accessable at the web portals of towns,   on installed blue-tooth servers, infokiosks
   
 • There will be installed reversible information boards with maps and with QR link to other sources in different parts of both towns  (5 information boards in town Michalovce a 5 boards in town Uzhgorod) 
   
 • Printed artistically created publication about common region Lower Zemplin and Transcarpathian area with description in three language versions  in format A4. 
   
 • Printed QR codes placed throughout whole region linked to already mentioned electronic information sources.

Projekt pomôže zorganizovať a aktívne sa zúčastniť na informačných podujatiach propagujúcich regióny

 • Prezentačné dni regiónov zorganizované v susednej krajine priblížia regióny širokej verejnosti počas troch letných dní v Michalovciach či počas troch jesenných dní v meste Užhorod v roku 2016.
   
 • Spoločná aktívna prezentácia regiónov na medzinárodných výstavách cestovného ruchu počas 3 dní v roku 2017 v Bratislave v januári 2017 a v Kijeve v apríli 2017 - prezentácia výsledkov projektu  cezhraničnej spolupráce a turizmu spoločného regiónu v spoločných stánkoch.
   
 • Na záverečnej konferencii v apríli 2017 budú prezentované finálne výsledky spolupráce za účasti partnerov z Nórska

Project will help to organize and actively participate on information eventsfocused on promoting regions

 • Common Days of regions: Days of Uzhgorod in Michalovce  – promotion of tourism of town Uzhgorod and its surroundings in town Michalovce . Days of Michalovce in Uzhgorod – promotion of tourism of town Michalovce and its surroundings in town Uzhgorod.
   
 • Exposition of tourism in Bratislava  - January 2017 – promotion of the project results and tourism of common region in joint stand during three days in Bratislava. Exposition of tourism in Kiev – April 2017 – promotion of the project results and tourism of common region in joint stand during three days in Kiev.
   
 • Final conference of the project - April 2017. Participation at the conference is promised by representatives of partner from Norway

Dosiahnuté výsledky projektu / Actual results of the project  

Logo NFM


 

Tento projekt je financovaný
z Nórskych fondov - Nórskeho finnčného  mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR