O projekte / About the project

 

 

 

Informácie o projekte:

Akronym projektu: SK-INFO-UA
Názov projektu: Inovatívne inormačné produkty cezhraničnej spolupráce


Program a výzva: 
SK 08 - Cezhraničná spolupráca
Kód projektu: CBC01025

Projektový grant pre mesto: 
104 901 €
Projektový grant pre partnera 1: 
84 863 €
Spolufinancovanie mesta: 
18 973,50 €
Spolufinancovanie partnera 1: 
14 976 €

Trvanie projektu: 
15.októbra 2015 - 30. apríla 2017

 

Info about the project:

Acronym of the project: SK-INFO-UA
Name of the project: Innovative information products cross-border cooperation


Program and calls: 
SK 08 - Crossborder cooperation
Code of the project: CBC01025

Project grant for the town Michalovce: 
104 901 €
Project grant for the partner: 
84 863 €
Co-financing of the town Michalovce: 
18 973,50 €
Co-financing of  the partner: 
14 976 €

Project duration: from 15 Oktober 2015 to 30 April 2017 

Slovensko - Ukrajina:
 Spolupráca naprieč hranicou

Slovakia –Ukraine:
Cooperation across the Border

Partneri projektu:

Partner 1: Zakarpatská agentúra  pre investície, inovácie a rozvoj z Užhorodu (UA) - partner s finančnou účasťou

Partner 2: Mesto Užhorod (UA)

Partner 3: Centrum pre rozvoj inovácii, investícii a cestovného ruchu mesta Užhorod (UA)

Partner 4: Zemplínska oblastná organizácia CR (SK)

Partner 5: UiT-The Arctic University of Norway (N)

 

Partners of the project:

Partner 1: Transcarpathian Agency for Investments, Innovations and Development (UA) – partner with financial participation 


Partner 2: Town Uzhgorod (UA)

Partner 3: Centre for Development Innovation, Investment and Tourism of town Uzhgorod (UA)

Partner 4: Zemplin Regional Tourism Organization (SK)

Partner 5: UiT - The Arctic University of Norway (N)

Cieľ projektu:

Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím informačno – komunikačných technológií, znižovať tak sociálne a ekonomické rozdiely medzi regiónmi na nadnárodnej úrovni.

Zapojené mestá majú kľúčové pozície v regiónoch (centrá regiónov), disponujú bohatým potenciálom pre spoluprácu a spoločný rozvoj. Prepojenia a spoločné historicko-kultúrne korene vyplývajjúce z histórie Zakarpatskej oblasti a súčasne ekonomické a sociálne disparity blízkych regiónoch boli východiskom projektu.

Aim of the project:

Main intention of the project is to provide development of information flows by innovative access using information – communication technologies

Towns involved in the project have key position within regions(centre of region), there absent information in other languages. Connections and common historical and cultural rootswithin history of Transcarpathian area as well as economical and social disparities of close regions were starting points for the project. 

 

Logo NFM

 

Tento projekt je financovaný
z Nórskych fondov - Nórskeho finnčného  mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR