Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia MRK

Názov projektu:  Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia MRK v meste Michalovce
Program: Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
Prioritná oblasť:

  1. Vzdelávanie
  2. Zamestnanosť
  3. Zdravie a zdravý životný štýl
  4. Životné prostredie
  5. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Výzva: LSKxP - ÚSVRK - 2008 /01.2
Schválené: 27.4.2010

Podporené projekty v rámci LSKxP:

1. Rekonštrukcia a rozšírenie činnosti Základnej školy Moskovská (budova ul. Mlynská)

Program: Regionálny operačný program - Infraštruktúra vzdelávania
Výzva: ROP-1.1-2014/01
Schválená výška NFP: 1 494 848,00 €
Prijímateľ: Mesto Michalovce

2. Modernizácia výroby nábytku v spoločnosti EUROSPAN, s.r.o.

Program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - 1.1. Inovácie a technologické transfery/Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Výzva: KaHR-111SP/LSKxP-1101
Schválená výška NFP: 484 400,00 €
Prijámateľ: EUROSPAN s.r.o.

3. Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK rozšírením výroby a inováciou technológii firmy INGEMA s.r.o.

Program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - 1.1. Inovácie a technologické transfery/Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Výzva: KaHR-111SP/LSKxP-1101
Schválená výška NFP: 129 151,00 €
Prijámateľ:  INGEMA s.r.o.

4. Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SLOVKARTON, s.r.o. a tvorba pracovných miest pre príslušníkov MRK

Program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - 1.1. Inovácie a technologické transfery/Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Výzva: KaHR-111SP/LSKxP-1101
Schválená výška NFP: 247 000,00 €
Prijámateľ:  SLOVKARTON, s.r.o. 

5. Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK pri súčasnom raste konkurencieschopnosti spoločnosti TAES s.r.o.

Program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - 1.1. Inovácie a technologické transfery/Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Výzva: KaHR-111SP/LSKxP-1101
Schválená výška NFP: 297 800,00 €
Prijámateľ:  TAES s.r.o.

6. Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach

Program: Životné prostredie - 4. Odpadové hospodárstvozavádzania inovácií a technologických transferov
Výzva: OPZP-PO4-13-2-LSKxP
Schválená výška NFP: 2 106 832,04 €
Prijímateľ: Mesto Michalovce