Občianska poriadková služba v Michalovciach

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os:   5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
ITMS2014+: 312051S178
Výzva: OPLZ-PO5-2018-1
Doba realizácie projektu: 1.8.2019 - 31.7.2021
Schválený NFP: 279 718,79 €
Zmluva o NFP

 

  Logo EÚ     Logo OP ĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Ciele a aktivity projektu:

Mesto Michalovce sa nachádza z hľadiska sociálno-ekonomického rozvoja regiónov v problémovom marginálnom regióne, ktorých sprievodným znakom je ajnízka úroveň vzdelania a vysoké zastúpenie rizikových skupín obyvateľstva. Súčasťou mesta sú segregované rómske lokality, z nich najvýraznejšou problémovouoblasťou je ulica Mlynská. Je jednou z najkrízovejších oblastí v Košickom kraji. Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť najmä v uvedenej lokalite, kde je z pohľadu mesta situácia kritická. Predpokladáme, že pôsobením občianskej poriadkovej služby v synergickom pôsobení komunitných pracovníkov aterénnych pracovníkov dôjde k výraznej zmene v správaní obyvateľov lokality, k zníženiu protiprávnych deliktov a protispoločenských javov.

Občianska poriadková služba bude pôsobiť najmä v lokalite ulice Mlynskej, kde je koncentrovaná komunita príslušníkov MRK, ale aj ulíc Gerbovej aStaničnej. Situáciu v lokalite ulice Mlynskej a Gerbovej je z pohľadu mesta kritická. Nepretržite tam dochádza k poškodzovaniu majetku mesta, budovya oplotenia základnej školy, komunitného centra ako aj samotných bytových jednotiek. Vznikajú tam obrovské nedovolené skládky odpadu, ktoré následne mestonákladne likviduje. Je tam problém s úžerou, čo následne vyvoláva vzájomné hádky, napádania a bitky. Ďalším problémom je záškoláctvo, požívaniealkoholických nápojov na verejnosti, hlasitá hudba a krik, ktorý ruší občanov na priľahlých sídliskách. Dochádza k poškodzovaniu hrádze Laborec, poškodzovaniuautobusových zástaviek na ulici Kapušianskej, Konečnej, ale aj mnoho iných deliktov, pri ktorých zasahovali príslušníci MsP.
 

Cieľové skupiny:

  • príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
  • zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami
     

Realizácia projektu:

Výberové  konania členov občianskej poriadkovej služby sú ukončené. Projekt prebieha. V mesiaci december 2019 projekt disponoval 11 pracovníkmi MOPS. Pracovníci MOPS riešia na dennej báze dodržiavanie poriadku a čistoty v problémových lokalitách mesta. V prípade potreby kontaktujú MsP Michalovce. Náplňou ich práce je ďalej dohliadať na verejný poriadok, predchádzať poškodzovaniu majetku, chrániť verejný aj súkromný majetok, chrániť životné prostredie (ohlasovanie požiarov, čiernych skládok a ich predchádzaniu), dohliadať na dochádzku detí do školy a ich bezpečný prechod do školy na ul. Moskovskej cez štátnu cestu, správanie detí a mladistvých v mimoškolskom čase a večerných hodinách, poukazovať na neprispôsobivé správanie sa ľudí komunity, upozorňovať na protispoločenskú činnosť, protiprávne konanie, ale aj monitorovať a predchádzať konfliktom medzi ľuďmi v komunite. Od januára 2020 projekt disponoval 12 pracovníkmi MOPS. Plánované ukončenie projektu je v mesiaci júl-august 2021.