Oči kamier nespia

Grantový systém: Rada Vlády SR pre prevenciu kriminality
Výzva: predkladanie projektov pre rok 2010
Schválená dotácia: 9 300 €
Spolufinancovanie mesta - dar BSH: 10 000 €

Logo ÚV SRLogo OÚ Košice
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu, protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom kamerového systému na území mesta v obytných zónach. Špecificky je orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom technickej ochrany. Zintenzívniť účinnosť boja s kriminalitou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov zabezpečovaním permanentnej preventívnej činnosti, pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť, zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP, dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.

Realizácia projektu

Realizácia projektu prebehla v nasledujúcich fázach:

  • jún 2010 - verejné obstarávanie, podpis zmluvy s dodávateľom
  • júl - august 2010 - nákup, inštalácia a konfigurácia kamier, sprevádzkovanie pripojenia do siete MsP, nákup LCD, servera, softvéru, inštalácia a konfigurácia systému
  • september 2010 - odovzdanie systému do skúšobnej a následne ostrej prevádzky
  • október - december 2010 - záznam a rozpoznávanie obrazu, vyhodnocovanie a analýza obrazu, riešenia, zásahy, poskytovanie záznamov štátnej polícii...