Maliarske a sochárske sympózium

Logo MK SR

Program: 4 -- Sekcia Umenie
Podprogram: Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
Výzva: Grantový systém MK SR 2008
Schválená dotácia: 50 000 Sk 
Trvanie projektu: 29.4.2008 -- 30.9.2008

Cieľ projektu:

Sympózium je prostredníkom nadviazania a budovania priateľských kontaktov medzi umelcami krajín strednej Európy - Poľska, Maďarska, Čiech, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska. Jedným z cieľov sympózia je dostať mesto Michalovce a jeho okolie do povedomia umeleckej i širokej verejnosti a zanechať odkaz budúcim generáciám. Organizátori pripravia pre účastníkov sympózia okrem podmienok na samotnú tvorbu - program spojený s návštevou okolitých kultúrnych pamiatok. Súčasťou sympózia sú aj sprievodné kultúrne podujatia.  

UMENIE SPÁJA

- Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium v Michalovciach

Umenie spája -- motto tohto nevšedného stretnutia 20 umelcov, maliarov i sochárov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Česka, Bulharska a Slovenska sa pretavilo v ich tvorbe. Tá je výrazom radosti z ich maliarskej i sochárskej práce, kompozíciou farebných tónov, stvárnenej reality či umeleckým posolstvom tolerancie, porozumenia vyjadrené v zachytení nášho srdca Zemplína, prírodných krás a dominánt.  Sympózium i výstava, ktorá prebiehala v Malej galérii MsKS, boli nesporne obohatením kultúrneho života nášho Zemplína.

I tak by sa dal nazvať už VIII. ročník medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia, ktorý v dňoch 29. 4. - 10. 5. 2008 zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Mestským úradom v Michalovciach. Tieto sympóziá sa konajú raz za dva roky a ich cieľom je nadviazať priateľské kontakty medzi maliarmi, dostať mesto a jeho okolie do povedomia umeleckej i širokej verejnosti a zanechať odkaz budúcim generáciám, aby prostredníctvom umeleckých diel spoznávali krásu mesta Michaloviec, Zemplína a jeho okolia.

Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry SR  nenávratnou dotáciou 50 000 Sk.

Vytvorené umelecké diela budú opäť vystavené na jeseň roku 2008, o presnom termíne  budeme ešte informovať.