Spájame mosty

Mesto Michalovce sa aj v roku 2010 zapojilo do výzvy vyhlásenej Úradom vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam.

Význam národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam je čoraz viac vnímaný a zdôrazňovaný na každej úrovni, prejavovaný je predovšetkým v prenesení dôrazu z represie na prevenciu. V projekte je hlavnou prioritou rozvoj spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni. Základom je pôsobenie prevencie na základných a stredných školách mesta a okresu, sprístupnenie prevencie anonymným poradenstvom, šírenie príkladov dobrej praxe –„good practice“.

Identifikácia projektu

Program: Programové vyhlásenie vlády SR
Opatrenie: Národná protidrogová prevencia
Výzva: Verejná výzva - rok 2010
Podané: 25.3.2010
Schválené: 24.5.2010 
Schválená dotácia: 5240 €
Výška spolufinancovania: 280 €

 

Logo ÚV SR

Aktivity projektu

Aktivita 1: „Most dôvery“ -
Rozšírenie existujúceho koordinačného web portálu s protidrogovou tematikou. Jedným z cieľov aktivity je pokračovať v prevencii protidrogovej problematiky na spoločnom web portáli.
 

Súčasťou rozšíreného portálu budú:

 • CMS modul www portálu pre vyhľadávanie informácií a „upload“, sprístupňovanie prác žiakov, pre „vešanie“ prác žiakov, peer aktivistov protidrogových aktivít, učiteľov, výchovných poradcov a zapojených účastníkov s ich vyhodnotením
 • anonymné poradenstvo cez www portál, interaktívne informácie z protidrogových aktivít
 • informácie o konaní podujatí, fotogalérie z podujatí
   

Aktivita 2: „Počúvaj svoje múdre telo“
Podpora aktivít zameraných na zapájanie občianskej spoločnosti v súlade s potrebou praxe prostredníctvom spolupráce s mestskou políciou ako partnerov protidrogovej politiky.

 • podporné aktivity inovatívne sprístupnenie informácií všetkým školám „prelinkovanie“ ww portálu na www stránkach všetkých škôl a www stránkach partnerov, vytvorenie „vzájomných zostáv“
 • preventívne aktivity realizované mestskou políciou v spolupráci s partnermi, s peer aktivistami vo forme besied, ankiet a stretnutí, protidrogové aktivity, podujatia spojené s praktickými nácvikmi simulácie negatívnych účinkov drog s využitím praktických pomôcok:
  protidrogové okuliare – „Rauschbrille“ ako simulačná pomôcka negatívnych účinkov drog
  protidrogový kufrík – ako praktická pomôcka pri prezentáciách negatívnych účinkov drog
   

Aktivita 3: „Záverečný workshop“
Prezentácia web portálu protidrogových aktivít, výsledkov projektu, šírenie príkladov dobrej praxe „good practice“. Vyhodnotenie aktívneho zapojenia sa cieľových skupín do aktivít, ocenenie najlepších prác žiakov, záverečné zhodnotenie a návrh ďalších postupov v protidrogovej prevencii