NP Komunitná práca

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK 

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os:   5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ:  Zvýšiť finančnú gramotnosť,zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
ITMS2014+: 312051C900
Dátum zverejnenia výzvy: 06.03.2017
Doba realizácie projektu: 1.9.2017 - 31.10.2019
Schválený NFP: 78 190,32 €
Zmluva o NFP
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.minv.sk

Ciele a aktivity projektu:

Hlavným cieľom je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v marginalizovanej komunite Angi Mlyn s prítomnosťou MRK  prostredníctvom  podpory  komunitného centra (ďalej  len  „KC") a rozvoja komunitnej práce. Zameriava sa na prevádzku KC a rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v meste. Projekt podporí štandardizáciu činnosti KC s využitím potenciálu, ktorý KC ako nástroj sociálnej integrácie predstavuje, zjednotenie modelu KC, profesionalizáciu činnosti a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, so súčasným posilnením pozície tak samotných zamestnancov KC, ako ich zriaďovateľa pri zabezpečovaní rozsahu a dostupnosti sociálnych služieb. 

Komunitná práca v marginalizovanej osade na ulici Mlynskej bude prebiehať v ZŠ Moskovská 1 - budova na Ulici mlynskej. Po zrealizovaní výstavby  komunitného centra a jeho skolaudovaní  sa komunitné centrum presunie do novovytvoreného KC. 

 

Cieľové skupiny:

  • Dlhodobo nezamestnaní
  • Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
  • Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku
  • Týrané ženy
  • Mnohopočetné rodiny
  • Ľudia bez prístrešia

Realizácia projektu:

Odborný garant KC:
 

  Bc. Alena Simiková


Odborný pracovník KC:
   

   Mgr. Lucia Bazyľáková

Pracovník KC:

   Bc. Anna Grajcárová

Kontakt na komunitných pracovníkov:

Telef. číslo: 
  +421 - 0918 327 234  

E-mail:
 kcmichalovce@gmail.com

 Adresa: 
  Mlynská ulica č. 3
  Bytový dom E
  071 01 Michalovce

Fotodokumentácia z realizácie projektu v marginalizovanej komunite mesta Michalovce: