NP Terénna sociálna práca

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK


Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 
ITMS2014: 312051C909
Dátum zverejnenia výzvy: 06.03.2017
Doba realizácie:  1.08.2017 - 31.10.2019
Schválený NFP: 150 965,37 €
Zmluva o NFP

 

 

Logo MV SRLogo EÚLogo OP ĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.minv.sk

Ciele a aktivity projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie začlenenia sa marginalizovaných Rómov do všetkých sfér spoločnosti, vrátane trhu práce.

Sociálna práca v marginalizovanej osade na ulici Mlynskej je realizovaná s cieľom dosiahnutia zmeny postoja jej obyvateľov, ich začlenenie sa do majoritnej spoločnosti.

  • Realizácia služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom terénnej sociálnej práce
  • Realizácia vzdelávacích, osvetových a voľno-časových aktivít v komunite, nácvik sociálnych zručností.
  • Zvyšovanie kompetencií k výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom vzdelávania TSP a ATSP.

Mesto Michalovce chce v maximálnej možnej miere zmeniť sociálnu situáciu v lokalite na ulici Mlynskej, navrátiť lokalitu a dať jej tvár štandardnej mestskej časti.  

Cieľové skupiny:

  • Dlhodobo nezamestnaní
  • Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
  • Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku

 

Realizácia projektu:

Terénni sociálni pracovníci:
 

 Mgr. Marián Salma
 Mgr. Liana Petrušková
 Bc. Jozefína Vasiľová
  
Terénni pracovníci:
   

 Marián Litun
 Gabriela Kočišová
 Martin Mezej

Kontakt na sociálnych pracovníkov:

Telef. čísla: 
  +421 - 917 - 646 171
  +421 - 917 - 646 177

 Adresa: 
  Mlynská ulica č. 5
  Bytový dom E
  071 01 Michalovce


Terénna sociálna práca v pilotných projektoch priniesla prvé výsledky, vytvorila sa funkčná sieť terénnych sociálnych pracovníkov, komunita je zmapovaná, pracovníci si získali dôveru obyvateľov komunity. Terénna sociálna práca si v danej lokalite vyžaduje dlhodobé pôsobenie, je nutné kontinuálne pokračovanie predchádzajúcich projektov (MLIN I, MLIN II, NP TSP).

Od začiatku trvania predošlých projektov sa zástupcovia mesta v spolupráci s TSP a TP snažia o prebudenie života a vnútorných mechanizmov v tejto komunite, ktoré začnú proces postupného návratu tejto lokality k štandardnej mestskej časti. Spoločným stretnutím predstaviteľov mesta s vybranými kontaktnými osobami z komunity sa tento proces odštartoval a jeho prvým krokom je začatie úprav a čistenia zdevastovaného okolia tejto lokality. Pokračovanie pilotného projektu - pokračovanie začatej sociálnej práce v komunite je nutným predpokladom pre realizáciu ozdravných procesov, pre komplexné a systematické riešenie všetkých negatívnych javov v uvedenej lokalite.

 

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu v marginalizovanej komunite mesta Michalovce: