Miestna občianska poriadková služba v Michalovciach

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os:  8. REACT-EU
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
ITMS2014+: 312083BHA8
Výzva: OPLZ-PO8-2021-1
Doba realizácie projektu: 1.8.2021 - 31.10.2022
Schválený NFP: 152 998,83 €
Zmluva o NFP

 

       

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Ciele a aktivity projektu:

Mesto Michalovce sa nachádza z hľadiska sociálno-ekonomického rozvoja regiónov v problémovom marginálnom regióne, ktorých sprievodným znakom je aj nízka úroveň vzdelania a vysoké zastúpenie rizikových skupín obyvateľstva. Súčasťou mesta sú aj segregované rómske lokality, z nich najvýraznejšou problémovou oblasťou je ulica Mlynská. Je jednou z najkrízovejších oblastí v Košickom kraji. Vďaka realizácii projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby (VIII/2019-VII/2021) pôsobili MOPS najmä v uvedenej lokalite, ale aj v iných lokalitách ako napr. ul. Gerbová, Staničná a pod. V uplynulých rokoch hliadky MOPS pôsobili najmä v lokalitách, kde je z pohľadu mesta zhoršená situácia, resp. kde často dochádza k protispoločenskému správaniu. Pôsobením občianskej poriadkovej služby v synergickom pôsobení mestských komunitných pracovníkov a terénnych pracovníkov však došlo k výraznej zmene v správaní obyvateľov lokality, k zníženiu protiprávnych deliktov a protispoločenských javov. Je veľmi žiadúce pre mesto si takúto situáciu udržať, preto mesto Michalovce pokračuje v rámci ďalšej výzvy MOPS. Tento projekt tak plynule nadväzuje na predchádzajúci projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb. Cieľom projektu je realizovať a pokračovať v ozdravných procesoch v marginalizovaných lokalitách v meste Michalovce, predchádzať protispoločenskej činnosti a protiprávnym konaniam pokračovaním projektu miestnej občianskej poriadkovej služby.

 

Cieľové skupiny:

  • príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
  • zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami

Realizácia projektu:

Projekt prebieha od mesiaca august 2021. V mesiaci apríl 2022 projekt disponuje 10 pracovníkmi MOPS. Pracovníci MOPS riešia na dennej báze dodržiavanie poriadku a čistoty v problémových lokalitách mesta. V prípade potreby kontaktujú MsP Michalovce. Náplňou ich práce je ďalej dohliadať na verejný poriadok, predchádzať poškodzovaniu majetku, chrániť verejný aj súkromný majetok, chrániť životné prostredie (ohlasovanie požiarov, čiernych skládok a ich predchádzaniu), dohliadať na dochádzku detí do školy a ich bezpečný prechod do školy na ul. Moskovskej cez štátnu cestu, správanie detí a mladistvých v mimoškolskom čase a večerných hodinách, poukazovať na neprispôsobivé správanie sa ľudí komunity, upozorňovať na protispoločenskú činnosť, protiprávne konanie, ale aj monitorovať a predchádzať konfliktom medzi ľuďmi v komunite.