Interaktívne tabule pre 1. stupeň ZŠ – III.ZŠ, Moskovská 1, IV. ZŠ – Komenského 1, V.ZŠ, Školská 2, a VII. ZŠ, Krymská 5

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  4 interaktívne tabule pre 1. stupeň ZŠ – III.ZŠ, Moskovská 1, IV. ZŠ – Komenského 1, V.ZŠ, Školská 2, a VII. ZŠ, Krymská 5
Donori:  Nadácia EPH
Schválená dotácia: Nadácia EPH - 5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 2677,84 €EPH

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.“

 

 

Ciele a aktivity projektu:

• zámerom projektu je zlepšiť a skvalitniť výučbu na 1. stupni ZŠ na vybraných základných školách
• prostredníctvom modernej techniky a učebných pomôcok tak zvýšiť kvalitu vzdelávania a zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov
• zlepšením podmienok výučby zvýšiť efektivitu a zatraktívniť proces vyučovania, tak aby sa vyučovanie stalo hrou a učenie zábavou
• zámerom je tiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania
• prostredníctvom interaktívneho vyučovania zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov a prostredníctvom intenzívneho zážitku na hodine rozvíjať aj emocionálnu a tvorivú stránku ich osobnosti
• projekt podporí inkluzívne vzdelávanie vzhľadom na integráciu detí so špeciálno – vzdelávacími potrebami, hlavne s poruchami učenia a správania, interaktívne tabule budú využívané aj žiakmi zo znevýhodneného prostredia

Cieľové skupiny:

  • žiaci a pedagógovia 1. stupňa ZŠ na vybraných základných školách (III., IV., V., a VII. ZŠ)

Realizácia projektu:

Základným prínosom projektu pre žiakov bolo formou hry a využívania informačno-komunikačných technológií motivovať žiakov a zvýšiť ich záujem o vyučovanie. Žiakov bolo možné ľahšie a aktívnejšie zapojiť do vyučovania, vytvorila sa im možnosť spoluvytvárať hodinu, podporila sa samostatná práca žiaka a rozdielne učebný štýly. Pre žiaka sa výučba  stala zábavnejšia a menej stereotypná, žiak sa stal organickou súčasťou triedy a získavania informácií a poznatkov. Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese skvalitnila pedagogickú zásadu názornosti, žiak aj učiteľ získal okamžitú spätnú väzbu. Zlepšenie nastalo aj v dlhšej udržateľnosti pozornosti žiakov na vyučovacej hodine a v zrýchlení dynamiky edukačného procesu. Využívaním došlo k zlepšeniu počítačovej gramotnosti, ktorá je pre dnešný život nevyhnutnosťou. Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíval aj v zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaciu hodinu, pre učiteľa sa vytvorila možnosť opakovaného využitia vytvorených materiálov. Ďalším nemenej významným prínosom bolo zabezpečenie bezprašnosti a čistoty prostredia v triede.
Interaktívne tabule sa budú využívať na rôznych hodinách a rôznymi spôsobmi. Koncepcia projektu je postavená na trvalej udržateľnosti jeho prínosov. Využívať ju môžu ako „obyčajnú tabuľu“, ktorej obsah sa zaznamenáva do počítača, môžu ju celú alebo len časť ovládať interaktívnym perom a prostredníctvom internetu jej obsah zdieľať so žiakmi inej triedy alebo školy. Všestranné využitie nájde  pri prezentáciách, výukových programoch, pri preberaní, precvičovaní a opakovaní učiva. Interaktívna tabuľa je výborný nástroj s veľkým počtom možností využitia aj  v mimoškolských aktivitách.
Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie dlhodobo prístupnej modernej vzdelávacej pomôcky podporenej materiálnym vybavením, didaktickými postupmi, znalosťami pedagógov a existujúcimi nástrojmi na jeho udržanie a trvalé zlepšovanie. Interaktívne tabule budú využívané v rámci vzdelávacieho procesu aj v ďalších rokoch. Nadväzujúcimi aktivitami bude aj ďalšia modernizácia vzdelávacieho programu škôl. Úžitky projektu tak budú mať dlhodobé účinky. Vďaka postupne širšiemu uplatňovaniu inovatívnych metód a foriem výučby sa zlepšia kľúčové kompetencie a výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.