Mosty medzi nami

Mesto Michalovce sa aj v roku 2011 zapojilo do výzvy vyhlásenej Úradom vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam.

Projektom chceme nadviazať na úspešné predchádzajúce aktivity, umožniť mladým ľuďom sa pýtať a vyjadriť vlastný názor k problematike drog, vyjadriť a odovzdať iným svoje negatívne skúsenosti s drogou súťaživou formou. Najzaujímavejšie príbehy spolu s náučnými textami sprístupniť čo najširšej verejnosti, žiakom základných a stredných škôl. Všetky výstupy - v printovej aj elektronickej podobe sprístupniť čo najširšej verejnosti.

Identifikácia projektu

Program: Programové vyhlásenie vlády SR
Opatrenie: Národná protidrogová prevencia
Výzva: Verejná výzva - rok 2011
Podané: 25.3.2011
Schválené: 19.7.2010 
Schválená dotácia: 6500 €
Výška spolufinancovania: 400 €

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné mesto Michalovce.

Aktivity projektu

Aktivita 1:
Využitie existujúceho koordinačného web portálu s protidrogovou tematikou „Most dôvery“
Prevencia protidrogovej problematiky na spoločnom web portáli, vzájomne prepojenom prostredníctvom lokálnych stránok škôl.
Využitie samostatného portálu www.most-dovery.michalovce.sk  na realizáciu:

  • využitie CMS modulu portálu pre vyhľadávanie informácií a „upload“ („vešanie“) prác žiakov, študentov, peer aktivistov protidrogových aktivít, učiteľov, výchovných poradcov a zapojených účastníkov s ich vyhodnocovaním
  • anonymné poradenstvo cez portál 
  • diskusné fórum na vybrané témy s protidrogovým obsahom
  • informovanosť a publicita  projektu - informácie o konaní podujatí, vyhlásenie  súťaže  a vyhodnotenie súťaže, zverejnenie výsledkov fotogalérie z podujatí, vyhodnotenie podujatí a projektu 

Aktivita 2: Brožúra „Mosty medzi nami“
Zostavenie zborníka z textov s protidrogovou tematikou, súčasťou budú vybrané víťazné práce vlastných anonymných príbehov v duchu „záujmu o osudy spolužiakov, kamarátov“ a v duchu neautoritatívnych názorov  a skúseností, ktoré mladú generáciu oslovia viac ako autority z ich okolia. 

Aktivita 3: „Záverečný workshop“
Prezentácia web portálu protidrogových aktivít, výsledkov projektu, šírenie príkladov dobrej praxe „good practice“. Vyhodnotenie aktívneho zapojenia sa cieľových skupín do aktivít, ocenenie najlepších prác žiakov, záverečné zhodnotenie a návrh ďalších postupov v protidrogovej prevencii

Viac informácií o projekte včítane výstupov a fotodokumentácie  nájdete na samotnom portáli

www.most-dovery.michalovce.sk

Realizácia projektu:

Publicita

Výstup projektu

Fotodokumentácia projektu

Fotogaléria zo záverečného worshopu konanom dňa 8.12.2011 - pokrstenie zborníka prác a slávnostné vyhodnotenie súťaže a ocenenie žiakov najlepších príspevkov: