Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce

Identifikácia projektu

Názov projektu: Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
Cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Výzva: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
            - Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Podané:  31.7.2020  Schválené:  04.02.2021

Prijímateľ: Mesto Michalovce


Schválený NFP: 22 331,88  €   

Spolufinancovanie mesta: 1 175,36 €
 

Termín realizácie projektu: jún 2021 - január 2022

loga      

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

Cieľ a zámer projektu

Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie účelového energetického auditu pre mestské budovy:

  1. Budova mestského úradu (A)- sídlo časti odborov MsÚ a primátora mesta, Nám. osloboditeľov č. 30, s. č. 1015
  2. Budova mestského úradu (B)- sídlo časti odborov MsÚ a Okresného úradu, Nám. slobody 1, s.č. 988
  3. Starý súd - historická budova mesta, Nám. Osloboditeľov č.77,s.č. 986 
  4. Dom služieb - sídlo VŠ, služieb, Nám. Osloboditeľov č. 82 ,s.č. 1041 
  5. Základná umelecká škola - v zriaď. pôsobnosti mesta, Štefánikova 3509, s.č. 3509 
  6. Zlatý bažant - sídlo mestskej plavárne, Saleziánov 1285,s.č.1285 
  7. Mestské kultúrne stredisko - sídlo mestského kina, veľkých a malých mestských sál, Nám. osloboditeľov č.25, s.č. 916 
  8. Zlatý býk - Národná kul. pamiatka s reprezentačnými sálami, Nám. osloboditeľov č.10 ,s.č. 1001
  9. Stredisko služieb škole - slúžiace na charitatívne účely, Okružná 3567,s.č. 3657
  10. Bývalé SOU stavebné - sídlo mestskej spoločnosti Služby mesta Michalovce, Partizánska č.23, s.č. 3002

Výsledkom projektu je účelový energetický audit pre 10 budov vo vlastníctve mesta. 

Realizácia projektu

Zmluva o NFP nadobudla účinnosť 17.4.2021. V rámci projektu sa zrealizovalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa auditu. Vítažným uchádzačom sa stala spoločnosť LicEA, s.r.o


Sprístupňujeme vytvorené účelové energetické audity pre jednotlivé mestské budovy na nižšie uvedených odkazoch k nahliadnutiu:

Uvedené energetické audity mesto Michalovce využije pri plánovaní úprav a rekonštrukcií uvedených budov, pri získavaní externých zdrojov na zníženie ich energetickej náročnosti.