Miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia

Grantový systém: Ministerstvo vnútra SR
Výzva: predkladanie projektov pre rok 2015
Schválená dotácia: 6 000 €
Spolufinancovanie mesta: 1 000 €

Logo MV SR

Projekt je finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Projektový zámer

Obsahom projektového zámeru je zriadenie centra pomoci - Miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia vzhľadom na najohrozenejší región v problematike obchodovania s ľuďmi, zabezpečiť informovanosť mládeže a širokej verejnosti o nástrahách obchodovania s ľuďmi, s formami obchodovania s ľuďmi, zabezpečiť konkrétne preventívne aktivity a propagačné materiály k problémovým témam. 

Ciele projektu

Zriadiť miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia, prostredníctvom neho zabezpečiť informovanosť a preventívne aktivity.

  • Znížiť počet obetí obchodovania s ľuďmi preventívnou činnosťou
  • Zvýšiť informovanosť a povedomie o problematike obchodovania s ľuďmi s  orientáciou najmä na mladých ľudí
  • Zabezpečovať permanentnú poradenskú činnosť pre záujemcov, pre osoby  pred vycestovaním ako aj obetí obchodovania s ľuďmi

Miesto prvého kontaktu sa stane miestom permanentnej poradenskej pomoci pre širokú verejnosť nielen počas realizácie projektu ale aj po jeho ukončení. Všetky náklady na činnosť centra pomoci bude znášať mesto Michalovce.

Cieľová skupina

  • študenti 3. a 4. ročníka stredných škôl (študenti, ktorí cestujú za zárobkami počas letných prázdnin, študenti, ktorí boli vybraní do projektov výmenných škôl) - v projekte predpokladáme spolu cca 1200 študentov stredných škôl z okresu Michalovce a okolia
  • široká verejnosť –  ľudia, ktorí chcú vycestovať do zahraničia výlučne za prácou

Realizácia projektu

Všetky procesy verejného obstarávania boli ukončené, v zriadenej miestnosti prvého kontaktu prebiehajú v súčasnosti prednášky pre študentov stredných škôl.

Propagačné materiály k projektu:

V rámci projektu bolo od prednášaných spolu 40 prednášok s celkovým počtom 50,25 hodín. Celkovo na prednáškach bolo 882 študentov. Z toho bolo chlapcov 369 a dievčat bolo 513. Oslovené boli všetky stredné školy v Michalovciach pričom sa prednášok zúčastnili nasledovne takto:

Gymnáziá:  5 tried
Stredné odborné školy:  17 tried
Súkromé školy: 2 triedy
Obchodná škola:  5 tried
Zdravotnícka škola: 9 tried