Interaktívne tabule pre potreby predškolskej výchovy

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Interaktívne tabule pre potreby predškolskej výchovy 
Donori:  Nadácia EPH
Schválená dotácia: Nadácia EPH - 5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 2 380 €Logo Nadácie EPH

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.“

 

 

Ciele a aktivity projektu:

• zámerom projektu je zaviesť inovatívne programy do výchovno-vzdelávacieho procesu na materských školách 
• prostredníctvom modernej interaktívnej techniky a učebných pomôcok tak zvýšiť kvalitu predškolského vzdelávania
• zlepšiť pripravenosť detí na vzdelávací proces, uľahčiť im prechod na základnú školu 
• prispieť k zlepšeniu vybavenia modernou technikou práve pre výučbu detí vo veku 4 až 6 rokov, kde je interaktivita najviac potrebná a využiteľná pri základnom spoznávaní a získavaní elementárnych zručností
• prostredníctvom interaktívneho vyučovania zvýšiť vedomostnú úroveň detí a prostredníctvom intenzívneho zážitku rozvíjať aj emocionálnu a tvorivú stránku
ich osobnosti
• zrýchliť dynamiku vzdelávacieho procesu 
• zlepšiť počítačovú gramotnosť, ktorá je pre dnešný život nevyhnutnosťou

Cieľové skupiny:

  • deti a pedagógovia na vybraných materských školách (IV., XIII., XVIII. a XXII. MŠ)

Realizácia projektu:

Interaktívne tabule boli zakúpené pre štyri materské školy v Michalovciach. Touto modernou interaktívnou učebnou pomôckou sa zvýši kvalita vzdelávania na IV. MŠ na Školskej 5, XIII. MŠ na Okružnej ulici 19, XVIII. MŠ na Leningradskej 1 a na XXII. MŠ na ulici J. Švermu 8. Zámerom projektu bolo zaviesť inovatívne programy do výchovno- vzdelávacieho procesu, zlepšiť pripravenosť detí na vzdelávací proces a tak im uľahčiť prechod na 1. stupeň základnej školy.  Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do tried detí predškolského veku niečo nové, zaujímavé, originálne, niečo, čo podnecuje ich aktivitu. Interaktívna tabuľa v seba zahŕňa všetky možnosti názornosti a zároveň dáva priestor k uplatneniu interaktivity, vlastnej aktivity, ktorá je základom procesu učenia sa. Spätná väzba interaktívnej tabule umožňuje dieťaťu prežívať úspech z vlastnej činnosti a pozorovať vlastné napredovanie v rozsahu i kvalite nadobudnutých informácií, čo ho môže povzbudiť k ďalšiemu učeniu. Pravidelným využívaním interaktívnych tabúľ dôjde k zlepšeniu počítačovej gramotnosti, ktorá je pre dnešný život nevyhnutnosťou. Koncepcia projektu je postavená na trvalej udržateľnosti jeho prínosov. Interaktívne tabule sa budú využívať  a rôznymi spôsobmi. Všestranné využitie nájde pri prezentáciách, výukových programoch, pri preberaní, precvičovaní i opakovaní učiva.

Realizáciou projektu sa zabezpečilo vytvorenie dlhodobo prístupnej modernej vzdelávacej pomôcky. Interaktívne tabule budú využívané aj v ďalších rokoch. Nadväzujúcimi aktivitami bude aj ďalšia modernizácia vzdelávacieho programu materských škôl. Úžitky projektu tak budú mať dlhodobé účinky. Vďaka postupne širšiemu uplatňovaniu inovatívnych metód a foriem vzdelávania detí v predškolskom veku sa zlepší ich adaptácia na školský proces.
 

Fotodokumentácia z realizácie projektu: