Interaktívne tabule pre materské školy

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Interaktívne tabule pre potreby predškolskej výchovy 
Donori:  Nadácia EPH
Schválená dotácia: Nadácia EPH - 5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 835,60 €

EPH

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.“

Ciele a aktivity projektu:

 • zámerom projektu je zaviesť inovatívne programy do výchovno-vzdelávacieho procesu na materských školách
 • prostredníctvom modernej interaktívnej techniky a učebných pomôcok tak zvýšiť kvalitu predškolského vzdelávania
 • prispieť k zlepšeniu vybavenia modernou technikou práve pre výučbu detí vo veku 4 až 6 rokov, kde je interaktivita najviac potrebná a využiteľná pri základnom spoznávaní a získavaní elementárnych zručností
 • zlepšovanie efektivity výučby a hlavne zatraktívnenie procesu elementárneho vzdelávania
 • prostredníctvom interaktívneho vyučovania zvýšiť vedomostnú úroveň detí a prostredníctvom intenzívneho zážitku rozvíjať aj emocionálnu a tvorivú stránku
 • ich osobnosti
 • zrýchliť dynamiku vzdelávacieho procesu 
 • zlepšiť počítačovú gramotnosť, ktorá je pre dnešný život nevyhnutnosťou
 • prostredníctvom interaktívneho vyučovania zvýšiť úroveň detí, ich pripravenosť na výučbu na 1. stupni
 • umožniť jednoduchší prechod detí do vzdelávacieho procesu na 1. stupeň základných škôl

Cieľové skupiny:

 • deti a pedagógovia na vybraných materských školách (II., IX. a XXI. MŠ)

Realizácia projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je Aktívne využívanie interaktívnych tabúl‘ pedagógmi a deťmi vo výchovno-vzdelávacom procese na MŠ.

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie predškolského vzdelávacieho procesu v ďalších troch materských škôlkach v Michalovciach. Projektovým zámerom bolo tiež rozvíjanie materiálno-technického vybavenia predškolských zariadení, zlepšovanie efektivity výučby a hlavne zatraktívnenie procesu elementárneho vzdelávania. Začlenenie inovatívnych interaktívnych programov do edukačných činností v materskej škole je nevyhnutné vzhľadom na to, že vývoj spoločnosti veľmi rýchlo napreduje. Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do triedy detí predškolského veku niečo nové, zaujímavé, originálne, niečo, čo podnecuje ich aktivitu. Pri využívaní tabule sa budú používať rôzne metódy výučby. Interaktívna tabuľa kombinuje výhody klasickej tabule, dotykovej obrazovky a počítača v jednom a tým prepája väčšinu didaktických pomôcok. Z tohto pohľadu je táto tabuľa prienikom metodík jednotlivých didaktických pomôcok a nového interaktívneho prvku, ktorý je z väčšej časti viazaný na kreativitu a tvorivosť samotného učiteľa. Prepojenie všetkých didaktických prostriedkov do jediného umožňuje lepšie aktivovať a motivovať škôlkarov. Pre dieťa to bude zábavnejšia a menej stereotypná forma výučby, škôlkar sa stáva organickou súčasťou triedy a získavania informácií a poznatkov o okolitom svete. Dôjde k zlepšeniu počítačovej gramotnosti, ktorá je pre dnešný život nevyhnutnosťou.  V plnej miere budú môcť deti využívať písanie prstom, a tak nebude nutné malým deťom vysvetľovať princíp fungovania interaktívneho pera. Pre škôlkara môže  byť  používanie  interaktívnej  tabule  silnou  motiváciou, pretože sa viac aktívne zúčastní rôznych vyučovacích aktivít, ale aj možnosťou sebarealizácie a tvorivosti s možnosťou spolupráce s ostatnými.

Realizácia projektu zabezpečila vytvorenie dlhodobo prístupnej modernej vzdelávacej pomôcky. Interaktívne tabule budú využívané v rámci vzdelávacieho procesu aj v ďalších rokoch. Nadväzujúcimi aktivitami bude aj ďalšia modernizácia vzdelávacieho programu materských škôl, mesto bude motivovať škôlky ku spolupráci, k výmene materiálov vhodných pre interaktívne tabule na MŠ. Úžitky projektu tak budú mať dlhodobé účinky. Vďaka postupne širšiemu uplatňovaniu inovatívnych metód a foriem vzdelávania detí v predškolskom veku sa zlepší ich adaptácia na školský proces. Do škôl budú prichádzať deti, pre ktoré bude interaktívna tabuľa súčasťou vzdelávacieho procesu.