Quo vadis človek

Opis projektu

Kriminalita ako celospoločenský negatívny jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Prevencia kriminality je nevyhnutná a potrebná, každý je povinný podľa svojich možností a schopností konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Základné ciele preventívnych aktivít projektu:

 • zabezpečiť preventívne opatrenia zamerané na eliminovanie alebo zníženie rizika, že sa človek stane obeťou trestného činu 
 • zintenzívniť účinnosť boja s kriminalitou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov (najmä detí, mládeže, seniorov, ohrozené skupiny a pod.) 
 • pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť, zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP 
 • dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov, zvyšovať právne vedomie všetkých zúčastnených 
 • zapojiť do celkového procesu predchádzania a zabraňovania trestnej činnosti čo najviac organizácií a vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich na území mesta 
 • venovať väčšiu pozornosť organizačnému zabezpečeniu prevencie prostredníctvom pôsobenia inštitúcií s odbornou garanciou  


Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

Identifikácia projektu

Výzva: Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2009
Podané: 16.2.2009
Schválené: 30.3.2009 
Schválená dotácia: 4 000 €
Spolufinancovanie projektu: 450 €
Termín realizácie: 1.6.2009 - 31.12.2009 

Realizácia projektu

Zámerom projektu bolo prostredníctvom realizovaných aktivít poukázať na fenomén viktimizácie, nezatvárať oči pred celospoločensky negatívnymi javmi. Realizácia projektu bola zameraná na služby prostredníctvom šírenia zásad vyhýbania sa rizikám viktimizácie v širokej verejnosti a realizáciou konkrétnych preventívnych programov.
Realizáciou projektu " Quo vadis človek " - zainteresované strany dokázali, že je nevyhnutné cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú tento druh kriminality.
Realizátori projekt poňali ako pilotný, výstupy z projektu poukázali na mnohé javy, ktoré je potrebné podchytiť.

Termín realizácie projektu bol v mesiacoch október - december 2009. Záver tvoril workshop všetkých zainteresovaných strán, na ktorom sa vyhodnotil projekt, celková realizácia jednotlivých aktivít a navrhli nové aktivity v oblasti prevencie viktimizácie.

Počas trvania projektu vznikol dokument, letáky a brožúry s odbornou tematikou, ktoré sa stali súčasťou preventívnych odborných a propagačných materiálov.

Na realizácii projektu sa zúčastnili nasledovné zainteresované strany:

 • TV Východ a TV Mistral - výroba televízneho dokumentu, distribúcia a odvysielanie, dĺžka filmu 20 minút
  Organizačné zabezpečenie: , Mgr. Imrich Ferko - riaditeľ TV Východ,Mgr. Viera Pakánová - výkonná riaditeľka TV Mistral
 • ZŠ kpt. Nálepku 16 Michalovce - vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom, Organizačné zabezpečenie: Mgr. Slavko Pavolko
 • ZŠ Školská 5 Michalovce - vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom, Organizačné zabezpečenie: Mgr. Ladislav Vjest
 • ZŠ J.Švermu 6 - vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom, Organizačné zabezpečenie: Mgr. Yvonne Kobilicová
 • MsP - koordinácia všetkých projektových aktivít, samotná realizácia aktivít, Odborný garant - Mgr. Stanislav Novák
 • Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Michalovce - príprava obsahu brožúr s rôznou tematikou nežiadúcich javov s cieľom prevencie, Odborní garanti- Mgr. Majherová, riaditeľka centra, Mgr. Hruška, psychológ
 • MsÚ Michalovce - koordinácia projektových aktivít
  Koordinátor projektu - Mgr. Svetlana Ľochová, referent odboru IaG MsÚ v Michalovciach
  Odborný garant - Mgr. Juliana Pregová, metodik činnosti MŠ, ZŠ MsÚ v Michalovciach
  Odborný garant - RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG MsÚ v Michalovciach

Aktivita 1: Riadenie a monitoring projektu

Cieľ: Úspešnú realizáciu projektu bolo možné vykonávať len v prípade, že existovala hierarchia funkcií v projekte, popis činností a výkonu jednotlivých funkcií a časový harmonogram. Tento predpoklad zabezpečoval manažment projektu - realizačný projektový tím, ktorý sa na začiatku projektu stretol a definoval si presné podmienky práce. Manažment projektu pracoval počas celej implementácie

Aktivita 2: Sprístupnenie inovatívnych informačných zdrojov

Cieľ: Zvýšenie informovanosti cieľových skupín, sprístupnenie rôznorodých informačných zdrojov.
Cieľovým skupinám boli sprístupnené všetky dostupné informačné zdroje. Odborný personál vytvoril a zosúladil presnú obsahovú štruktúru jednotlivých informačných zdrojov - elektronických aj printových.
V rámci zvýšenia informovanosti a dostupnosti potrebných informácií bolo súčasťou projektu vytvorenie metodického materiálu, informačných brožúr, propagačných materiálov, kreatívne pomôcky pre rôzne vekové kategórie na nasledujúce témy:

 •  "Spoznaj sám seba" - pracovné listy určené deťom ZŠ 
 •  "Hľadáme správnu cestu" - informačné brožúry určené širokej verejnosti 
 • "Klub JA to viem" - pracovné listy, nácvik situačných metód, tréningových programov, určených všetkým
 •  "Navzájom si pomôžme" - metodický materiál určený rodičom detí a nielen im v pomoci prevencie viktimizácie

Aktivita 3: Prípravné informačné fóra, odborné vzdelávacie školenia zamerané na výkon prevencie viktimizácie

Cieľ: Prostredníctvom výmenných aktivít sa rozšírilo spektrum informácií a zvýšila informovanosť pre cieľové skupiny. Štandardné formy bolo potrebné inovovať, obohatiť o progresívne a dynamické prvky s dôrazom na zapojenie rodičov do realizácie projektových aktivít. Zámerom bolo čo najviac pôsobiť na všetky zmysly cieľových skupín, dostať do ich podvedomia čo najviac informácií s cieľom pozitívne ovplyvniť myslenie cieľových skupín pri vzájomných stretnutiach, komunikácii, pri vytváraní postojov - vzájomných vzťahov.

Aktivita 4: Záverečný workshop " Rodičia pomôžte nám" - spoločné informačné fórum

Cieľ: Blok otázok a odpovedí pre rodičov detí, týkajúce sa výstupov projektu, prínos a spätná väzba z výstupov jednotlivých aktivít projektu ( MsKS, december 2009)

Touto aktivitou sa splnili očakávania realizátorov projektu, súčasťou dokumentu bol výstup z vybraných škôl, ktoré v rámci školskej aj mimoškolskej činnosti systematicky a pravidelne pracujú so žiakmi v oblasti prevencie viktimizácie.
Pre pozitívne ohlasy širokej verejnosti ohľadom prezentácie dokumentu, o vysielanie prejavila záujem STV, ktorá plánuje vysielanie v mesiaci február 2009. Tým projekt oslovil ešte širšiu - nadregionálnu - cieľovú skupinu občanov.