Základné školy

I. Základná škola - T. J. Moussona 4

Základná škola s triedami so zameraním na cudzie jazyky a s výučbou cudzieho jazyka od 1. ročníka. Okrem dvoch cudzích jazykov sa žiak učí od 1. ročníka aj informatiku. Na stránke nájdete aj informácie o tanečnom súbore Slniečko.

II. Základná škola - J.Švermu 6

Základná škola s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Na stránke je prezentácia projektov školy, fotogalérie aj zaujínavé ankety.

III. Základná škola - Moskovská 1

Základná škola na ulici Moskovskej, rozsiahla stránka s množstvom zaujimavých aktivít, množstvom užitočných informácií o žiakoch, učiteľoch, o výučbe...

IV. Základná škola - Komenského 1

Základná škola s triedami so zameraním na atletiku. Stránka obsahuje aj iné užitočné informácie o vzdelávaní v rámci digitálnej gramotnosti.

V. Základná škola - Školská 2

Základná škola so športovými triedami zameranými na ľadový hokej a plávanie, triedy s vyučovaním informatiky a cudzích jazykov od 1. ročníka. Na stránke je množstvo informácii z histórie školy a zo života školy v súčasnosti.

VI. Základná škola - Okružná 17

Základná škola s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, športovej prípravy zameranej na futbal a hádzanú, s triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a alternatívnym vyučovaním. História, súčasnosť školy, zameranie, aktivity, úspechy a aktuálne informácie o dianí v škole.

VII. Základná škola - Krymská 5

História školy sa píše už 20 rokov. Stránka základnej školy obsahuje základné informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, ale aj o hádzanárskom klube dievčat.

VIII. Základná škola - Kpt. Nálepku 16

Škola zapojená do e-learningového projektu elektronického vzdelávania "Škola budúcnosti". Stránka obsahuje veľké množstvo zaujímavých, užitočných a prehľadných informácií.

Cirkevná základná škola sv. Michala - Volgogradská 2

Cirkevná škola sv. Michala zriadená Rímskokatolíckym arcibiskupským úradom v Košiciach v roku 1992. Stránka so všetkými potrebnými informáciami o škole, zaujímavou fotogalériou, linkami, ale aj interaktívnou kalkulačkou.

Spojená škola internátna v Michalovciach, Ul. školská 10 s týmito organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola internátna a Základná škola pri zdravotníckom zariadení

ŠZŠI v Michalovciach je plneorganizovaná, tzn. že ju navštevujú žiaci od 1. po 9. ročník. Prevážnu väčšinu žiakov tvoria chovanci Detského domova v Michalovciach, ale sú tu aj žiaci s týždenným pobytom a tiež žiaci denne dochádzajúci do školy.

Základné umelecké školy

Základná umelecká škola Michalovce

Stránka "Talentované deti" dokumentuje tvorbu detí na základnej umeleckej škole, informuje o hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore, o aktivitách školy a jej pedagógoch. Nájdete tu informácie aj o zbore Pro Musica, hudobné a výtvarné ukážky...

Súkromné základné umelecké školy

Súkromná základná umelecká škola
Ul. okružná 3552, Michalovce
riaditeľ: Ľubomír Buraš

Súkromná základná umelecká škola
Ul. okružná 17 Michalovce
riaditeľ: PaedDr. Miroslav Capovčák

Súkromná základná umelecká škola
Štefánikova 1285 Michalovce
riaditeľ: Mgr. art. Peter Cicák