Plány - archív

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 - 2025

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je jedným zo základných a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy. Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. PHSR je strednodobý rozvojový dokument spracovaný na obdobie 10 rokov, pričom reflektuje programové obdobie 2014 – 2020.

PHSR - monitorovacie správy

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2019 – 2022

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 22.02.2019 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2015 - 2018.

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 – 2018

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 17.02.2015 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2015 - 2018.

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2011 – 2014

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 22.02.2011 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2011 - 2014.

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2007 – 2010

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach predstavuje občanom nášho mesta PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2007 – 2010.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2006 - 2015

Mesto Michalovce vypracovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako strednodobý plánovací dokument s platnosťou do konca roka 2015, výhľadovo do konca roka 2020. Dokument bol schválený MsZ v Michalovciach uznesením č. 345 zo dňa 16.12.2005.