Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ, J.Švermu 6

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Rekonštrukcia strechy telocvične Základnej školy na ul. J. Švermu 6
Donor: MŠVVaŠ SR
Schválená dotácia: 143 348,30 €
Spolufinancovanie mesta: 54 657 ‚70 €
Obdobie realizácie: 2019 - 2020

 

Logo MŠ SR

Tento projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Ciele a aktivity projektu:

  • Cieľom projektu bola rekonštrukcia strechy telocvične zákiadnej školy na Švermovej ulici v Michalovciach
Rekonštrukcia strechy pozostáva: 
  • nová strešná konštrukcia nad halovou častou a nad nižšou častou objektu (náraďovňa, sociálne zariadenie) z drevených priehradových väzníkov, v časti ocelová nosná konštrukcia, So strešnou krytinou z trapézového plechu, s povrchovou úpravou polyester, farebné prevedenie  - tmavo sivá,
  • nový systém na odvedenie dažd‘ových vöd zo strechy
  • zateplenie strechy mineráinou vlnou
  • bleskozvodná sústava strechy.

Popis a lokalizácia:

Ide o samostatne stojaci objekt, ktorý je so školou prepojený spojovacou chodbou. Budova je nepodpivničená, jednopodlažná, v röznych výškových úrovniach, s rovnými strechami a živičnou krytinou.

Realizácia projektu:

Montážou lešenia a elektrických prípojok sa zahájili práce na stavbe telocvične. Nasledovala demontáž plastových okien a zamurovanie otvorov po vybúraných oknách.
Práce následne pokračovali až v jarných mesiacoch dovozom a vyloženým ocerových profilov, vysekávaním otvorov strechy pre stlpiky, zaizolovanie stlpikov a ich náter.
Dalšie práce spočívali v montáži drevených vázníkov na čo plynule nadväzovala montáž debnenia OSB doskami.
V letných mesiacoch sa uskutočníli montážne práce spojené s tepelnou izoláciou strechy.
Koniec leta so sebou priniesol montáž krytiny - trapéz plech, montáž žtabov a oplechovanie podhľadov, čím sa ukončili práce nad halovou častou telocvične.
V auguste 2020 sa uskutočnila montáž oceľového krovu nad náraďovňou, montáž OSB doskami a montáž tepelnej ízolácie.
Nasledovala montáž krytiny - trapéz plech, montáž žľabov a oplechovanie podhl‘adov.
Vjesenných mesiacoch, na konci stavebných prác na projekte, sa uskutočnili práce spojené s montážou bleskozvodu. Demontovali sa existujúce rozvody. Došlo k zemným prácam, pri ktorých sa musel najprv narušit betón, vytýčila sa trasa káblového vedenia. Následne sa uskutočnili elektromontáže, tahanie pozinkovaného drötu a jeho upevnenie svorkami.

Fotodokumentácia z realizácie projektu: