Projekt výstavby kompostárne

Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach

"Investícia do Vašej budúcnosti"

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 4 - Odpadové hospodárstvo
Výzva:  OPZP-PO4-13-2-LSKxP
Schválený nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu: 2 001 490,44 €
Spolufinancovanie mesta: 106 724,13 €

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vyseparovaného množstva BRKO a vybudovaním centra pre jeho zhodnocovanie, zníženia podielu BRKO vo zvyškovom odpade, zvyšovať zapojenie občanov do separovaného zberu, zlepšiť ich informovanosť v oblasti separácie.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k vybudovaniu technologického centra na zhodnocovanie BRKO kompostovaním aeróbnym spôsobom, k zakúpeniu technológie fermentačnej linky EWA,  dostavbe existujúcej rozostavanej haly pre manipuláciu s BRKO a potrebných inžinierskych sietí, zabezpečeniu doplňujúcich obslužných zariadení pre centrum ako sú mostová nadúrovňová váha, dopravníky, nakladač s vidlami s pridržiavačom, veľké a malé traktory vrátane prídavných zariadení ako vrták na pne, kosačka so zberom, kosačkové ramená. Z finančných prostriedkov projektu bude zakúpené  aj ďalšie zberové vozidlo na BRKO, hákový nosič kontajnerov ako aj  25 ks veľkoobjemových kontajnerov na BRKO, ktoré budú  rozmiestnené na území mesta. Po zhodnotení kompostu v aeróbnom fermentore vzniknutý surový kompost bude vyskladňovaný na vybudovaných spevnených plochách kompostárne na dozrievanie. Po dvoch mesiacoch zrenia bude hotový kompost naložený do veľkoobjemových kontajnerov a vyvážaný na aplikáciu  rekultivácie zelených plôch na území mesta.

Realizácia projektu:

Centrum pre zhodnocovanie BRKO bude vybudované na zberovom dvore TaZS na Lastomírskej ulici. V súčasnostistojí v areáli skelet haly, postavený v r. 1995, ktorý po rekonštrukcii bude využitý pre potreby kompostárne.


Pôvodný skelet haly manipulácie

V areáli zberného dvora bola umiestnená veľkoplošná informačná tabuľa projektu:


Informačná tabuľa v areáli TaZS na Lastomírskej ulici a jej obsah

V rámci plnenia zmlúv č. 569/2014 a 599/2014  boli postupne dodané zariadenia  podľa dohodnutého harmonogramu.

Stavba bola vysúťažená systémom EKS, plnením zmluvy bola stavba ukončená 31.8.2015.

Termín ukončenia projektu - 30. novembra 2015.

Na novej hale bola umiestnená pamätná tabuľa projektu:

 

Pamätná tabuľa umiestnená na novej hale kompostárne

Hala na manipuláciu s BRKO, aeróbny fermentor s pásovým dopravníkom 


Apríl 2016 - prvý vytvorený kompost