Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zmesový komunálny odpad (viac)

Nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu...

Drobný stavebný odpad (viac)

Odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...

Objemný komunálny odpad (viac)

Nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta...

Triedený zber zložiek komunálnych odpadov (viac)

Papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvový rozložiteľný odpad,biologicky rozložiteľný odpad zo záhradkárskych lokalít, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad...

Jedlý olej z domácností (viac)

Použitý vychladený jedlý olej z domácností, je možné odovzdať v uzatvorenej PET fľaši...

Elektroodpad z domácností (viac)

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností...

Textil z domácností (viac)

Triedený zber textilu a šatstva sa na území mesta vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných nádob červenej farby...

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky (viac)

Fyzické osoby sú povinné odovzdať nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať...

Odpadové pneumatiky (viac)

Podľa zákona o odpadoch sú výrobcovia povinní zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík...

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (viac)

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020:

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie  odpadov  a o zmene a doplnení  zákona č. 587/2004 Z. z.  Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Michalovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020, vyjadrenú v %  = 51,95.