Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Ochrana životného prostredia

Čo je životné prostredie

Čo a prečo separujeme

Papier

Sklo

Plasty

Tetrapaky, kovy

Bio-odpad

Ako kompostovať

 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zmesový komunálny odpad (viac)

Nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu...

Drobný stavebný odpad (viac)

Odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...

Objemný komunálny odpad (viac)

Nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta...

Triedený zber zložiek komunálnych odpadov (viac)

Papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvový rozložiteľný odpad,biologicky rozložiteľný odpad zo záhradkárskych lokalít, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad...

Jedlý olej z domácností (viac)

Použitý vychladený jedlý olej z domácností, je možné odovzdať v uzatvorenej PET fľaši...

Elektroodpad z domácností (viac)

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností...

Textil z domácností (viac)

Triedený zber textilu a šatstva sa na území mesta vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných nádob červenej farby...

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky (viac)

Fyzické osoby sú povinné odovzdať nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať...

Odpadové pneumatiky (viac)

Podľa zákona o odpadoch sú výrobcovia povinní zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík...

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (viac)

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023:

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Michalovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023,vyjadrenú v % = 46,19

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2023

Biologický odpad

Triedenie odpadov a bioodpad

Riešenie problematiky skladovania a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce, možnosti spracovania bioodpadu.

Spôsob zberu bioodpadu

Informácie o priamom zbere bioodpadu a zbere na zberných dvoroch na Partizánskej a Lastomírskej ulici.

Čo je aeróbna fermentácia

Spracovanie bioodpadu aeróbnou fermentáciou prostredníctvom automatizovaného systému spracovania, výhody aeróbenej fermentácie.

Čo s vytvoreným kompostom

Získaný kompost bude mesto Michalovce využívať pre vlastnú spotrebu a v prípade záujmu poskytovať tento produkt občanom na území mesta.

Nakladanie s bioodpadom

Informácie o skládkovaní, o nezákonnom nakladaní s bioodpadom, o kompostovaní a inom materiálovom využití bioodpadu.

Upozornenie pre občanov

Zákon o odpadoch zakazuje, pod hrozbou pokuty, biologicky odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a záhrad spaľovať, vyhadzovať na nepovolené (čierne) skládky.

Prínosy realizácie projektu

Projekt „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“ a jeho prínosy pre mesto a obyvateľov.

Informácie a fotogaléria projektu

Ciele projektu, informácie o realizácii projektu, fotogaléria zrealizovaných výsledkov projektu.

Ako nakladať a predchádzať odpadom

Konkrétne opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta

Nakladanie s odpadmi sa stáva stále závažnejšou a diskutovanejšou témou nielen medzi odborníkmi, aj medzi širokou verejnosťou. O nevyhnutnosti zberu odpadov z domácností a triednom zberu odpadov veríme že už nikto  nepochybuje...

Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach

Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov a aby vzniknuté odpady boli viac recyklované...

Neplytvajte potravinami

Stále častejšie sa v médiách objavujú informácie o plytvaní jedlom. Je to pravda alebo len „planý poplach“? Ak áno, týka sa to iba najbohatších krajín sveta alebo aj nás? A dá sa s tým niečo urobiť? Pozrime sa na to bližšie...

Využitie biologického odpadu v záhrade

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. Hlavne pri väčších záhradách ho môže byť naozaj veľa a vtedy hľadáme riešenie, ako sa ho čo najjednoduchšie zbaviť alebo využiť...

Kompostovanie

Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali. Kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej modernej domácnosti!