Prínosy realizácie projektu

Projekt riešenia bioodpadu v meste Michalovce

Triedený zber odpadov sa v Michalovciach čiastočne realizuje už od roku 1995. Realizáciou  projektu s názvom „Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov“ v rokoch 2011 - 2012 došlo k modernizácii a dotrieďovacej linky, k zefektívneniu triedenia komunálneho odpadu, vďaka projektu sa čiastočne zaviedlo aj triedenie ďalšej zložky komunálneho odpadu, a to komodity – bioodpad. V roku 2014 bolo vytriedených 540 ton bioodpadu. Na tento, už ukončený projekt, kontinuálne nadväzuje projekt „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“.

Tento projekt je financovaný  z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci operačného programu Životné prostredie vo výške 2 106 832,04 €, mesto Michalovce projekt spolufinancuje vo výške 106 724,13 €. Realizáciou projektu sa zvýši triedenie a zhodnocovanie bioodpadu, a následné jeho využitie.

Výsledky realizácie projektu

 • Vybudovanie technologického centra na zhodnocovanie bioodpadu s kapacitou 1860 t bioodpadu ročne  
 • Zakúpenie aeróbneho fermentora EWA na spracovanie bioodpadu  
 • Dostavba haly na spracovanie bioodpadu
 • Zakúpenie nových zariadení pre prácu s bioodpadom:

 • Zberové vozidlo na bioodpad pre zvoz vytriedeného bioodpadu
 • Hákový nosič kontajnerov s rukou pre zvoz vytriedeného bioodpadu
 • Mostová váha nadúrovňová na váženie bioodpadu a kompostu
 • Nakladač s vidlami s pridržiavačom na manipuláciu s bioodpadom
 • Dva veľké traktory a jeden malý traktor vrátane prídavných zariadení ako sú vrták na pne, dve kosačky so zberom, kosačkové rameno s dĺžkou 5 m, čelné kosačkové rameno s dĺžkou 7 m pre zber bioodpadu
 • Pásový dopravník na manipuláciu s bioodpadom
 • 25 ks veľkoobjemových zberných kontajnerov  s objemom 20 m2  pre zber bioodpadu

www.minzp.sk

www.opzp.sk

www.europa.eu

www.michalovce.sk