Objemný komunálny odpad

Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho   rozmery  uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta (napr. skrine, koberce, sedacie súpravy, dvere a pod.).

V roku 2020 začíname  kampaňový jarný a jesenný zber objemného odpadu priamo od vašich domov. Objemný odpad sa bude zberať vo  vašom obvode  iba v ten istý deň ako  komunálny odpad, podľa zverejneného termínu na webovej stránke mesta, v dvojtýždenníku Michalovčan a oznamu doručeného do schránky.  V tento deň objemný odpad  vykladajte do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod. Takýto odpad nebude odobratý. Počas celého roka môžu občania bezplatne  ukladať objemný odpad na zberné dvory na Partizánskej ulici č. 55 a Lastomírskej č. 2.