Papier

Kontajner na papier  

Na výrobu 1 tony papiera zo starého  odpadového papiera sa použije len polovica vody, iba 30 percent energie, je nižšie znečistenie ovzdušia o 75 percent, nižšie znečistenie vody o 35 percent a zachráni sa 17 stromov, ako keď vyrábame  papier z celulózy, primárnej suroviny.

 

Papier umiestňujeme do modrých kontajnerov

 

Do zbernej nádoby umiestňujte:

 • noviny, časopisy, reklamné letáky, knihy, zošity
 • papierové vrecká, katalógy
 • papierové lepenky, kartóny a pod.

 

Do zbernej nádoby nepatrí:

 • papier znečistený potravinami, olejom
 • fólie, obaly od kávy, použité plienky
 • kopírovací papier, plastové obaly kníh a pod.

 

Pred separovaním  je potrebné odstrániť kovové materiály, plastové časti používané  pri väzbách, plastové obaly  používané pri balení napr. časopisov.)

Nenechávajte kartónové krabice voľne položené pred kontajnerom, pretože sa zbytočne znehodnotia, napr. vplyvom  poveternostných podmienok (dážď, sneh, blato). Odporúčame tieto krabice zložiť a vhodiť do kontajnera. 

 Zakazuje sa do zberných nádob pre triedené  zložky ukladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené.        

 

Význam recyklácie papiera

Recykláciou papiera dokážeme ušetriť nielen primárne zdroje, ale aj energiu a vodu, ktoré sú potrebné na výrobu papiera. Niekoľko štatistických údajov:

 • 1 tona vyseparovaného papiera nahradí 2,5 m3 vyťaženej drevnej hmoty, čo je približne 17 dospelých stromov
 • 110 ton vyseparovaného papiera zachráni 1 ha 80-ročného lesa
 • viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu
 • pri výrobe papiera z druhotných surovín sa spotreba vody znižuje o viac ako 50 % oproti prvovýrobe
 • voda, ktorá je použitá pri recyklácii, je až o 1/3 menej znečistená ako voda z prvovýroby
 • pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74 % menej emisií ako pri primárnej výrobe
 • recykláciou papiera ušetríme 23 - 74 % elektrickej energie (v porovnaní s prvovýrobou)
 • svet v súčasnosti stráca okolo 14 miliónov hektárov prirodzeného lesa každý rok - oblasť väčšia ako Grécko. Z dreva ťaženého pre „priemyselné" účely sa 42 % spotrebuje na výrobu papiera.

 

Využitie

Papier sa veľmi dobre recykluje, ale v nezmenenej podobe ho však nemožno recyklovať donekonečna - vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú, aj tak však môžeme papier recyklovať 5 - 8-krát. Na výrobu kvalitného papiera sa využíva surovina s dlhým vláknom a na výrobu napr. toaletného papiera sa môže používať aj surovina s kratším celulózovým vláknom (preto nemá tento papier veľkú mechanickú odolnosť). Skrátené vlákna celulózy resp. papierového odpadu, ktoré už nie je možné znovu spracovávať, môžeme kompostovať.

Zo zberového papiera sa po recyklácii najčastejšie vyrábajú:

 • hygienické a sanitárne papiere (toaletný papier, hygienické vreckovky)
 • niektoré druhy baliacich papierov
 • lepenky, kartóny (obaly na vajíčka, obaly na žiarovky)
 • dosky na knihy
 • novinový a magazínový papier
 • papier na kalendáre a iné

 


       Stránka vytvorená vďaka podpore z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

  OPŽP    EÚ    MŽP    Erb Michalovce
www.opzp.ak www.europa.eu  www.minzp.sk  www.michalovce.sk

 Inestícia do Vašej budúcnosti!