Spôsob zberu bioodpadu

Spôsob zberu bioodpadu v meste Michalovce

Mesto Michalovce umožňuje zber na svojich zberných dvoroch na Partizánskej  a Lastomírskej ulici. Na zbernom dvore na Lastomírskej ulici bude po ukončení projektu  novovybudované centrum pre zhodnocovanie bioodpadu, ktoré budú prevádzkovať Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TaZS). Veľkú časť bioodpadu tvorí zelený odpad z verejných priestranstiev, ktorých zber zabezpečujú práve TaZS.

Spoločnosť TaZS bude realizovať zber vytriedeného bioodpadu z domácností  prostredníctvom zberných nádob od obyvateľov a od podnikateľských subjektov. Vytriedený a zozbieraný odpad sa bude spracovávať v novovybudovanom centre metódou aerobnej fermentácie v kontajneri – kompostovaním.

V počiatočnej fáze realizácie vyššie spomínaného projektu budú umiestňované veľkoobjemové zberné nádoby na bioodpad na týchto uliciach:

  • Ul. J. Kollára,
  • Ul. letná,
  • Ul. močarianska,
  • Ul. kapušianska,
  • Ul. lastomírska,
  • Ul. partizánska.

Tieto kontajnery s kapacitou 20 m2 budú slúžiť len na zber bioodpadu. V zónach individuálnej bytovej výstavby budú rozmiestnené aj ďalšie zberné nádoby o objeme 120 l, ktoré budú určené špeciálne na bioodpad. Časť týchto nádob je už umiestnená v jednotlivých domácnostiach.
Harmonogram vývozu bioodpadu bude priebežne upravovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk , v periodiku Michalovčan a na TV Mistral. Počas letných mesiacov bude vývoz odpadu zabezpečovaný častejšie. Občania, ktorí nechcú bioodpad skladovať doma, ho môžu prinášať na zberné dvory TaZS na Ul. partizánskej a Ul. lastomírskej.

Výzva obyvateľom mesta

Všetok obsah kontajnerov a nádob na bioodpad sa bude spracovávať vo fermentore a nie je možné vyzbieraný odpad triediť.

Vyzývame preto obyvateľov mesta aj touto cestou,  aby boli pri plnení nádob a kontajnerov na bioodpad disciplinovaní a do týchto nádob nedávali iný druh odpadu.

Aj nepatrná prímes iných komodít ako je bioodpad znehodnotí celú dávku kompostu. Môže sa stať, že nevhodný predmet či odpad nielen znehodnotí kompost, ale aj poškodí fermentor, či iné zariadenie počas spracovania.  


www.minzp.sk

www.opzp.sk

www.europa.eu

www.michalovce.sk