Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných  fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Drobný stavebný odpad vzniká fyzickej osobe pri bežných udržiavacích prácach na ktoré
nie je potrebné ohlásenie a sú to najmä:

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

c) údržba a opravy  technického, energetického alebo technologického  vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné  vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných  skríň, maliarske a natieračské práce.

Drobný stavebný odpad  sa odovzdáva na zberný dvor na ulici Lastomírskej č. 2.

Medzi drobné stavebné odpady nepatria izolačné materiály obsahujúce azbest,   stavebné  materiály obsahujúce azbest, resp. iné stavebné odpady s obsahom škodlivín, nakoľko nakladanie s týmito odpadmi podlieha osobitnému režimu.