Upozornenie pre občanov

 

Začnime zmenou myslenia ľudí!

Ak zmeníme spôsob nakladania s bioodpadom, môže sa z neho stať hodnotný prírodný zdroj, ktorý sa môže používať na výrobu kvalitného kompostu, čo prispieva k boju proti znehodnocovaniu našich pôd, zachováva produktivitu pôdy, znižuje používanie chemických hnojív v poľnohospodárstve a zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu. 

Čo káže zákon?

Zákon o odpadoch zakazuje, pod hrozbou pokuty,  biologicky odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a záhrad (vrátane cintorínov) spaľovať, vyhadzovať na nepovolené (čierne) skládky a ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a odvážať ich na skládky odpadov.

Pre tieto, ale i ďalšie dôvody je v súčasnosti pre životné prostredie, zdravie a peňaženku ľudí nevyhnutné v krátkej dobe prehodnotiť a zmeniť doteraz zaužívane spôsoby nakladania s bioodpadom. Od jeho súčasného skládkovania musíme prejsť k jeho materiálovému alebo energetickému zhodnocovaniu.


Už dávno vieme, že ak v prírode nebudeme ničím plytvať, a ak k nej budeme ohľaduplní, môžeme veľa získať. A práve i to, čo sa nám javí ako nevyužiteľný odpad a záťaž, môžeme  spracovať a ďalej využívať. 

Poďme správne robiť správnu vec!

 


www.minzp.sk

www.opzp.sk

www.europa.eu

www.michalovce.sk