Biologicky rozložiteľný odpad

BioodpadKontajner-hnedý 

Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa, napr. odpad z potravín, záhrad a parkov a podobne. Pri rozklade BRO uloženého na skládku sa do ovzdušia uvoľňuje metán, ktorý je jednou z príčin vzniku ozónovej diery a následného skleníkového efektu. Z uvedeného dôvodu je zneškodňovanie BRO zakázané legislatívou SR, a tiež aj legislatívou EÚ, ktorá hovorí najmä o kuchynskom a reštauračnom odpade.

 

Biologický odpad kuchynský umiestňujeme do hnedého kontajnera:

 
Do zbernej nádoby umiestňujeme:

 • zvyšky z čistenia zeleniny (šupy zemiakové, mrkvy...)
 • zvyšky z čistenia ovocia (šupy z jabĺk, banánov...)
 • malé množstvá varených jedál
 • čajový a kávový výluh
 • papier znečistený od potravín (napr. servítky),

 
Do zbernej nádoby nepatrí:

 • chemické prostriedky
 • farby
 • staré lieky
 • staré oleje
 • batérie
 • kosti a mäso
 • elektroodpad
 • prach a smetí z vysávania

Na umiestňovanie  biologického kuchynského odpadu používajte uzatvárateľné zberné nádoby. Zabránite tým nepríjemným zápachom a neprilákate k nádobám zvieratá a hmyz.

 

Biologický odpad – do kontajnera umiestňujeme len materiál vhodný na kompostovanie. 

Zakazuje sa do zberných nádob pre triedené  zložky ukladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené.        

 


       Stránka vytvorená vďaka podpore z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

  OPŽP    EÚ    MŽP    Erb Michalovce
www.opzp.ak www.europa.eu  www.minzp.sk  www.michalovce.sk

 Inestícia do Vašej budúcnosti!