Triedenie odpadov a bioodpad

Triedenie odpadov a bioodpad v meste Michalovce

Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali triediť odpad, pretože triedením odpadu môžeme pomôcť nielen životnému prostrediu, ale zároveň aj sebe.

Obyvatelia mesta odpad viac, či menej triedia, všetci vieme, že do žltého kontajnera patria plasty, do modrého papier... Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že väčšina domácností túto povinnosť voči životnému prostrediu rešpektuje. Čo však s biologicky rozložiteľným odpadom?

Mesto Michalovce, tak ako aj ostatné mestá a obce na Slovensku, čelí rôznym výzvam v súvislosti s riešením problematiky skladovania a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej BRO resp. bioodpad), ktoré produkujú domácnosti, firmy a iné organizácie.

Bioodpad tvorí približne tretinu komunálneho odpadu. Pozostáva najmä z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárov stromov, ovocných a zeleninových odpadov, drevených pilín, kôry či trusu hospodárskych zvierat. Všetko to ľudia buď v lepšom prípade kompostujú, v horšom prípade spaľujú alebo vyvážajú, čím vytvárajú čierne skládky v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú ich súkromie.

Existujú aj iné možnosti spracovania bioodpadu?

Najvhodnejším spôsobom spracovania bioodpadu je kompostovanie, pomocou ktorej je možné z bioodpadu získať kvalitný kompost. Tento efektívny postup spracovania môže uplatňovať každý z nás, kto bioodpad produkuje a chce sa podieľať na ochrane životného prostredia. Aj prostredníctvom tejto publikácie by sme chceli obyvateľom mesta priblížiť problematiku spracovania bioodpadu, a zároveň ich motivovať k tomu, aby s ním nakladali správne, a prispeli tak k jeho zhodnocovaniu.


www.minzp.sk

www.opzp.sk

www.europa.eu

www.michalovce.sk