Čo a prečo separujeme

nádobyPlastySeparovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie,  znižujeme spotrebu  ropy a šetríme prírodne zdroje. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. 

 

Od skládkovania k separácii a zhodnocovaniu odpadov  

Každý človek vyprodukuje približne 230 kg odpadu ročne a to hovoríme iba o odpade v domácnostiach. Približne tretinu komunálneho odpadu  tvorí bioodpad. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárov stromov, ovocných a zeleninových odpadov, drevených pilín, kôry či trusu hospodárskych zvierat. Všetko toto pravidelne vyvážame na skládku nie nebezpečných odpadov alebo v tom horšom prípade spaľujeme, prípadne vytvárame nedovolené skládky niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú  naše súkromie. Prečo?

Ak nepotrebné suroviny  správne zužitkujeme, premeníme na hnojivá, ušetríme životné prostredie aj svoje peniaze za nákup umelých hnojív. Správnym spôsobom ako zužitkovať biologicky rozložiteľné odpady je kompostovanie. Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu organických odpadov pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka na humusové látky.

Tak ako podstatnú časť Slovenska, aj naše mesto  trápia problémy zneškodňovania komunálneho odpadu.
Odpady vznikajú prakticky pri každej ľudskej  činnosti, vo výrobnej  i spotrebiteľskej sfére. Ich vznik a hromadenie predstavuje  výrazný zásah  do životného prostredia.  Správne nakladanie a hospodárenie s odpadmi  sa preto stáva rovnako dôležitým  problémom, ako zabezpečenie základných životných potrieb. Je potrebné si uvedomiť skutočnosť, koľko odpadov z našich domácností končí  na skládke a pritom  je možné podstatnú časť odpadu  zhodnotiť ako druhotnú surovinu  a zároveň aj takto chrániť naše životné prostredie.  

Ak chceme  niektoré odpady využiť ako surovinu, nesmieme ich miešať s inými odpadmi, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Najlepšie podmienky na triedenie odpadov sú v mieste ich vzniku teda v domácnostiach. A teda najviac pre úspech triedeného zberu  môžete urobiť  VY – OBČANIA.

Mesto Michalovce je zo zákona povinné vytvoriť  podmienky na separovaný zber papiera, plastov, kovov a skla. Taktiež je nutné zabezpečiť správne nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, nakoľko tento nie je možné ukladať na skládky. Pre zlepšenie fungovania separovaného zberu získalo mesto z fondov Európskej únie z operačného programu – Životné prostredie v roku 2009 nenávratný finančný príspevok vo výške 768 374,74 € na realizáciu projektu:  Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky. Uvedený projekt rieši modernizáciu dotrieďovacej haly na Lastomírskej ulici, nákup kontajnerov pre separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov ako aj nákup vozidla na zvoz vyseparovaných komodít.                
 

Čo zatiaľ separujeme:

 • papier
 • plasty
 • kovy a tetrapaky
 • sklo

Má to zmysel. Trieďme odpad!

 • z 5 zaváracích pohárov vyrobíme 1 vázu,
 • z 10 časopisov vyrobíme 1 škatuľu na TV,
 • z 30 PET fliaš vyrobíme 1 flísovú bundu,
 • z 2 nápojových kartónov vyrobíme 1 m2 kuchynských utierok.
   

Kam s odpadom, ktorý nepatrí do zberných nádob
 

Bioodpad

 • zber  bioodpadov  v rodinných domoch (IBV) sa bude realizovať cestou 120 l nádob s frekvenciou zvozu 1 x za 2 týždne a v rámci bytových domov na sídliskách (KBV) cestou 1100 l nádob s frekvenciou zvozu 1 x  za týždeň
 • v rodinných domoch v okrajových častiach mesta – na uliciach  Kapušianska, Meďovská, S. Tešedíka, Vrbovská, Tichá,  Topolianska, Jarná, Letná a Močarianska je navrhnutý systém kompostovania bioodpadov cestou kompostérov
 • pri nárazovej tvorbe bioodpadu v jarnom a jesennom období bude možné tento bioodpad umiestniť na stanovištiach vedľa  veľkoobjemových kontajnerov, prípadne doviezť tento odpad na zberový dvor na Lastomírsku ulicu č. 2, prípadne Partizánsku ulicu č. 55 v Michalovciach.
   

Objemný odpad a drobný stavebný odpad:

Stavebný odpad v malých množstvách  a objeme (taký, ktorý nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby) je možné zneškodňovať v nádobách  na zmesový komunálny odpad. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek  drobných stavebných odpadov  toto neumožňuje, je potrebné zabezpečiť prepravu odpadu  na vlastné náklady do zberného dvora na  Lastomírskej alebo  Partizánskej ulici a umiestniť ho do kontajnera vyčleneného na drobný stavebný odpad. (zberné dvory: Po-Pi 10:00 - 18:00, So 8:00 - 15:00). Viac vo VZN č. 84.


Elektroodpad:

Elektroodpad z domácností môžu fyzické osoby nepodnikatelia s trvalým pobytom na území mesta bezplatne uložiť aj v zberových dvoroch  na Partizánskej a Lastomírskej ulici, po preukázaní sa dokladom totožnosti. Ďalšou možnosťou je odovzdanie elektroodpadu pri kúpe nového spotrebiča, pričom na značke ani mieste pôvodného nákupu starého spotrebiča nezáleží. ( zberné dvory:  Po-Pi 10:00 - 18:00, So 8:00 - 15:00). Viac vo VZN č. 84.
 

Nebezpečný odpad:

Nebezpečný odpad je možné bezplatne odovzdať v zbernom dvore. Žiarovky, batérie a akumulátory, oleje a farby je možné odovzdať aj na mieste ich predaja, opýtajte sa preto pracovníkov takýchto predajní, či sa u nich možno tento nebezpečný odpad odovzdať. (zberné dvory: Po-Pi 10:00 - 18:00, So 8:00 - 15:00). Viac vo VZN č. 84.

 

Veríme, že všetci svojim postojom prispejete k skvalitneniu separovaného zberu v meste, za čo Vám vopred ďakujeme.

 


        Stránka vytvorená vďaka podpore z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

OPŽP EÚ MŽP Erb Michalovce
www.opzp.ak www.europa.eu www.minzp.sk www.michalovce.sk

 Inestícia do Vašej budúcnosti!