Jedlý olej z domácností

Použitý vychladený jedlý olej z domácností, je možné odovzdať v uzatvorenej PET fľaši, priamo na zbernom dvore na Lastomírskej ulici č. 2 alebo Partizánskej ulici č. 55. Prepravu a zhodnotenie odpadu uvedeného v odseku 1. Zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu.

Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov vypúšťaním do kanalizácie.