Elektroodpad z domácností

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktorý pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy  považuje za elektroodpad  z domácností.

Vytriedené elektroodpady z domácností je zakázané:

  • zmiešavať s inými zložkami komunálneho odpadu,
  • ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad,
  • ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,  
  • rozoberať, či inak zasahovať do elektroodpadu a vyberať z neho jednotlivé časti. 

Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde  distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:

  • pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
  • v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

Občania môžu elektroodpad z domácností bezplatne odovzdať na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na ulici Lastomírskej č. 2 alebo na ulici Partizánskej č. 55.