Triedený zber zložiek komunálnych odpadov

Papier

Pri bytových domoch sa papier umiestňuje do modrých 1100 l kontajnerov  a v rodinných domoch do modrých plastových  vriec.

Do kontajnera alebo do vreca sa umiestňujú:

 • noviny, časopisy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, papierové krabice, kartón, obálky, katalógy, plagáty, baliaci papier a pod.

Do kontajnera alebo do vreca nepatrí:

 • papier znečistený potravinami, fólie, kopírovací papier, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, plastové obaly  kníh, použité plienky a pod.

Pred umiestnením vytriedenej zložky do kontajnera alebo do vreca, je potrebné odstrániť kovové materiály, plastové časti používané pri väzbách, plastové obaly používané pri balení časopisov.


Plasty

Pri bytových domoch sa plasty umiestňujú do žltých 1100 l kontajnerov a v rodinných domoch do žltých plastových vriec.

Do kontajnera alebo do vreca sa umiestňujú:

 • PET fľaše bez uzáverov, umelohmotné obaly od potravín, fólie, igelitové vrecúška, tašky, umyté obaly z kozmetických a čistiacich produktov a pod.

Do kontajnera alebo do vreca nepatrí:

 • obaly z chemikálií, odpadové potrubia, penový polystyrén, podlahové krytiny – linoleum, obaly znečistené olejmi, guma, molitan, obaly silno znečistené potravinami a pod.

Pred umiestením vytriedenej zložky do kontajnera alebo do vreca, je potrebné  odstrániť uzáver z fľaše a fľašu zlisovať pristúpením nohou na zemi, aby sa nám do kontajnera alebo do vreca zmestilo čo najviac vytriedených fliaš.


Sklo

Pri bytových domoch sa sklo umiestňuje do zelených  1100 l alebo 1500 l kontajnerov  a v rodinných domoch do bielych  vriec.

Do kontajnera alebo do vreca sa umiestňujú:

 • biele nevratné fľaše, farebné nevratné fľaše, poškodené alebo nepotrebné biele zaváracie fľaše, fľaše od malinoviek, nevratné fľaše od vína, poháre, sklenené črepy, okenné sklo a pod.

Do kontajnera alebo do vreca nepatrí:

 • porcelán, keramika, zrkadlá, fľaše z plastov, kovové uzávery fliaš, žiarivky, výbojky, sklo s drôtenou vložkou a pod.

Je dôležité, aby sklenené fľaše a poháre boli bez uzáverov, nakoľko dotrieďovanie skla nie je také jednoduché, ako v prípade plastov a papiera. Sklenené fľaše a poháre pred vhodením do kontajnera alebo vreca je potrebné vyprázdniť.


Kovy a viacvrstvové kombinované materiály

Pri bytových domoch sa kovy a viacvrstvové kombinované materiály  umiestňujú do čiernych alebo červených  1100 l   kontajnerov  a v rodinných domoch do čiernych vriec.
Do kontajnera alebo do vreca sa umiestňujú:

 • plechovky od nápojov, konzervy, drobné kovové predmety, plech, drôt, čisté tetrapaky od mlieka a džúsov a pod.

Do kontajnera alebo do vreca nepatrí:

 • veľké kusy železa, obaly od kávy, celofán a pod.

Do kontajnera alebo do vreca sa umiestňujú len čisté viacvrstvové kombinované materiály. Viacvrstvové kombinované materiály  sú materiály tvorené  minimálne dvomi kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu  tovaru.  Tieto materiály hovorovo nazývame  tetrapaky.
Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle mesta a v kalendári triedeného zberu.


Biologicky rozložiteľný odpad

 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov (tzv.  zelený  odpad)  tvorí  najmä:  tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu  biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov  a určuje na zber v prípade individuálnej  bytovej výstavby nádoby alebo kompostovacie zásobníky:

 • 1 nádoba o objeme 120 l  hnedej farby pre jednu domácnosť, s vývozným  intervalom  1 krát za 7 dní  v období od marca do novembra, podľa harmonogramu zverejneného na webovom sídle mesta a v zberovom kalendári triedeného zberu,
 • 1 kompostovací zásobník pre jednu domácnosť v prímestských  častiach (ulica  Močarianska, J. Barč Ivana, Krásnovská, Topolianska, Letná, Jarná, Kapušianska, Meďovská, S. Tešedíka, Tichá a  Vrbovská), s individuálnym  kompostovaním bez vývozného cyklu.

Zber bioodpadu sa vykonáva v jednotlivých obvodoch  v rovnaký deň ako zber komunálneho odpadu.
V roku 2020 začíname aj kampaňový jarný a jesenný zber objemného bioodpadu – veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob v lokalitách individuálnej bytovej výstavby  a to priamo  od vašich domov.  Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru  zeleného pásu  pred  domom, alebo do dostupného  priestoru  dvora.

Podmienky, za ktorých bude uvedený bioodpad odobraný:

 • biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi  iných odpadov - kamene, plasty, sklo a pod.
 • biologický odpad - vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku  väčšiu ako 3 m
 • biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad môžu občania  mesta celoročne a bezplatne odovzdávať  aj na zberných dvoroch  na ulici  Lastomírskej č. 2  alebo  Partizánskej ulici č. 55.
Zber  biologický rozložiteľného odpadu  - konárov stromov,  v prípade veľkého rozsahu môžu fyzické osoby nepodnikatelia dohodnúť s organizáciou poverenou zberom  aj individuálne  s odberom odpadu  priamo na mieste vzniku a to počas celého roka.
Biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov sa na cintorínoch v okrajových častiach mesta a na cintoríne na ulici Jána Kollára, umiestňuje do 1100 l nádob hnedej farby. Do týchto kontajnerov  môžu občania navštevujúci cintoríny a správca cintorína zhromažďovať odpady z jeho údržby. Do týchto kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína.
Do zberných nádob určených pre biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov, nepatria zvyšky jedál, kamene, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo  zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhradkárskych lokalít

Za zhodnocovanie komunálnych odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná  záhradkárska organizácia, pričom:

 • odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári povinní  kompostovať,
 • ak vyššie uvedené zhodnotenie nie je možné (z hľadiska jeho veľkého množstva), platí  pre držiteľa odpadu zelene objednávkový systém zberu cestou organizácie poverenej zberom,
 • organizácia poverená zberom (technické služby) následne po dohode so zástupcom záhradkárskej organizácie  určí typ zbernej nádoby a počet, termín pristavenia a termín odvozu zbernej nádoby,

Je zakázané spaľovať odpad zo zelene na otvorenom ohnisku.


Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Prevádzkovateľ kuchyne na území mesta Michalovce je povinný  zaviesť   a zabezpečovať  vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný  odpad, ktorého je pôvodcom.

Kuchynský a reštauračný odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v meste.

Náklady spojené so zberom, skladovaním prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku),

Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečí  také typy zberných nádob, ktoré budú vyhovovať  množstvu a druhu  biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu produkovaného danou prevádzkou (zamedzenie šíreniu zápachu, zamedzenie pretekaniu  obsahu z nádoby, a pod.)

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu  kontajnera nedostali  hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. Zabezpečiť si umiestnenie  zberných nádob  vo svojich prevádzkach, na svojich pozemkoch ku ktorým má užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané.

Frekvencia zberu  musí byť v súlade s hygienickými  predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období  frekvencia zberu musí byť vyššia.
Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom  sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí  mať na tento účel  s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň   musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený  na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,(napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov  príslušnou  Regionálnou  veterinárnou a potravinovou správou.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie Mesta poskytnúť pravdivé a úplné  informácie súvisiace s nakladaním s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:

 • uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je  pôvodcom, do nádob určených Mestom na zber  komunálneho odpadu,
 • používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného  odpadu napojené na verejnú kanalizáciu tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
 • zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov  vypúšťaním do kanalizácie, 
 • kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

Mesto Michalovce nezavádza  vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pre domácností,  s výnimkou  biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov (tzv. zelený odpad)  a to z dôvodu, že je to pre Mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej  hornej hranice sadzby miestneho poplatku.