Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach:

a) fyzické osoby - rodinné domy
Na zber zmesového  komunálneho odpadu z rodinných domov sa používajú 110 l
a 120 l zberné nádoby plastové alebo kovové.
Interval zberu - január až december  1 x týždenne.
Odporúčaný počet zberných nádob:
Jednočlenná až päťčlenná domácnosť        1 ks 110 l alebo 120 l zbernej nádoby.
Šesťčlenná  a viacčlenná domácnosť          2 ks 110 l alebo 120 l zberných nádob.

b) Fyzické osoby - bytové domy
Na zber zmesového komunálneho odpadu z bytových domov sa používajú 1100 l zberné nádoby.  
Interval zberu - január až december
1 x týždenne
2 x týždenne (podľa harmonogramu zverejneného na web stránke mesta)
Odporúčaný počet zberných nádob:          
Na 16 bytových jednotiek                             1 ks 1100 l zbernej nádoby.

c) Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby      
Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby ukladajú komunálny odpad do 110 l, 120 l, 240l, 1100 l zberných nádob alebo do 7m3 veľkoobjemových kontajnerov.
Interval zberu podľa schváleného harmonogramu.

V centrálnej mestskej zóne je zmesový komunálny odpad ukladaný do 110 l a 1100 l nádob. V mimoriadnom prípade (ak nie je možné uložiť  zbernú nádobu  v rámci prevádzky) je možné používať plastové vrecia o objeme 50l, po dohode so zástupcom organizácie poverenej zberom  – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.

Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady, zložky triedeného systému zberu a nebezpečné odpady.