Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Nespotrebované lieky je zakázané ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.