Upokojenie premávky na ulici Okružnej v Michalovciach

Cieľ projektu

Zvýšiť bezpečnosť a upokojiť uličný koridor ul Okružnej v Michalovciach inštaláciou stredových ostrovčekov, vodorovných a zvislých dopravných značiek. Aplikáciou prvkov upokojovania uličného koridoru Ul. Okružnej (výstavba priečneho prahu, inštalácia stredových ostrovčekov, inštalácia vodorovných a zvislých dopravných značiek) s cieľom:
- odstránenia kritických momentov na miestnej komunikácii vo vzťahu k chodcom,
- zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky,
- zvyšovania viditeľnosti a zrozumiteľnosti dopravného značenia,
- zlepšenie prehľadnosti prechodov pre chodcov a zaistiť ich viditeľnosť


Logo BECEP

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR

Identifikácia projektu

Program: Dotácia MD SR v rámci programu BECEP
Podané: 30.6.2008
Schválené: 16.8.2008
Schválená dotácia: 12 644,16 € / 380 918 Sk
Výška spolufinancovania:1 394,14 € / 42 000Sk
Trvanie: 1.10.2008 - 31.12.2008

Realizácia projektu

Stavebné práce boli vykonané v súlade s uzavretou zmluvou o dielo, ako výsledku verejného obstarávania a podľa projektovej dokumentácie. Počas realizácie stavebných prác nedošlo k zmenám oproti pôvodne schválenej projektovej dokumentácie.

Výstupy projektu - dosiahnuté výsledky:

Kvantitatívne:

  • vybudovanie 2 nových odstavných ostrovčekov s bezbariérovou úpravou 
  • vytvorenie 2 nových priechodov pre chodcov (vr. dodatkových tabúľ s logom BECEP) 
  • inštalácia 12 zvislých dopravných značiek 
  • vodorovné dopravné značenie o celkovej ploche 116 m?

Kvalitatívne:

  • odstránenie kritických momentov na miestnej komunikácii
  • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v záujmovom území realizácie projektu
  • zníženie rýchlosti
  • zníženie nehodovosti
  • spokojnosť rodičov, žiakov navštevujúcich školské a predškolské zariadenia v záujmovom území