Uzavretie a rekultivácia skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír

Cieľ projektu

Hlavný cieľ: Eliminácia negatívneho vplyvu skládky odpadov na životné prostredie v regióne Michaloviec prostredníctvom jej bezpečného uzavretia a rekultivácie. Projekt rieši uzavretie a rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu. Záujmové územie skládky sa nachádza na JV okraji obce Lastomír okres Michalovce na ľavom brehu rieky Laborec, pričom vlastná skládka je umiestnená v starom ramene rieky Laborec. l. etapa skládky bola uvedená do prevádzky v roku 1987. Jej prevádzka sa ukončila zaplnením priestoru skládky v roku 1992. II. etapa skládky bola vybudovaná a prevádzkovaná od roku 1992 a prevádzka bola ukončená v roku 2002. Skládku je nutné monitorovať, zabezpečiť unikajúce vody a plyny zo skládky, znížiť negatívne vplyvy na okolie skládky, esteticky začleniť skládku do okolitého prostredia.
Špecifický cieľ 1: Zemnými úpravami v kombinácii so založením tesniacich a stabilitných prvkov dosiahnuť prijateľný tvar figúry skládky a minimalizovanie prenikania zrážkových vôd do telesa skládky

Špecifický cieľ 2: Zabezpečenie zachytávania a odvedenia povrchových dažďových vôd z plochy skládky
Špecifický cieľ 3:Zabezpečenie optimalizácie podmienok pre biodegradáciu a urýchlenie rozkladných procesov organickej hmoty v skladovanom odpade
Špecifický cieľ 4: Zlepšenie estetického vzhľadu skládky odpadov a jej začlenenie do vonkajšieho prostredia

Európska únia

Investícia do Vašej budúcnosti!

op ZP

Identifikácia projektu

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 4 - Odpadové hospodárstvo
Výzva: OPŽP-PO4-08-1
Podané: 18.4.2008
Schválené: 2.7.2008
Schválená výška NFP: 2 043 359,81 € / 61 558 257,70 Sk (95%)
Výška spolufinancovania: 107 545,25 € / 3 239 908,30 Sk (5%)
Trvanie projektu: 1.9.2008 – 30.6.2010

Realizácia projektu

 • Začiatok projektu: stavebné práce začali po odovzdaní a prevzatí staveniska v mesiaci máj 2009 prípravnými prácami, ( kosba, výrub krovín a stromov a ich likvidácia)
 • Júl – august 2009 - od začatia projektu do sledovaného obdobia boli zrealizované práce a dodávky na SO 01 – Uzavretie a rekultivácia skládky v rozsahu:
  • úprava telesa a svahov skládky
  • filtračná vrstva telesa skládky
  • ukončenie HDPE fólie a geotextílie na svahoch telesa skládky
 • September 2009 - Mesto Michalovce ako prijímateľ podal v mesiaci september 2009 žiadosť o zmenu projektu, ktorej predmetom bola zmena technického riešenia tesnenia tesnenia vlastného telesa skládky vr. zámeny materiálov pri zabezpečení drenáže telesa skládky. Zmenou technického riešenia nedochádza k navýšeniu ceny diela celkom. Zároveň bolo požiadané o odsúhlasenie nepredvídateľných prác, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác ( realizácia spoja s jestvujúcou tesniacou fóliou a práce spojené s výrubom stromov ,krov a kosby zelene ako podmieňujúce práce pre realizáciu svahovania okrajov skládky, odkop zámkov na ukotvenie fólie). V nadväznosti na zmenu technického riešenia bolo zároveň požiadané o zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít projektu a to z pôvodného termínu 01/3010 na 06/ 2010.
 • Október 2009 – január 2010 - stavebné práce realizované len v minimálnom rozsahu z dôvodu schvaľovacieho procesu žiadosti o zmeny technológie projektovej dokumentácie aplikácie novších postupov (nahradenie hrubej vrstvy ílu geotextíliou s rovnakými izolačnými vlastnosťami a pod.)
 • Február - máj 2010 - Po schválení zmien technického riešenia boli zrealizované všetky plánované práce, uzatvorenie telesa skládky, zatrávnenie a celková úprava telesa.
 • Jún 2010 - kolaudácia stavby, ukončenie projektu, inštalácia pamätnej tabule projektu.

rekultivacia skladky