Učebňa chémie na ZŠ P. Horova

Identifikácia projektu

Názov projektu: Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Kpt. Nálepku 16 v Michalovciach
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Výzva: IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Podané:  21.6.2017  Schválené:  15.6.2018
Schválený NFP: 52 231,68 € 
Začiatok: 11.1.2019
Ukončenie realizácie projektu: jún 2019

Logo EÚ      Logo IROP

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na výučbu technických aprírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniachdosiahnutých vedomostí. Projektom sa na škole vytvorí 1 odborná učebňa chémie.

Základná škola, Kpt. Nálepku 16 v Michalovciach patrí medzi najväčšie ZŠ v rámci Slovenskej republiky. V súčasnosti v škole študuje 642 žiakov. Škola v minulýchrokoch realizovala viacero úspešných projektov financovaných z ESF. Škola na prvom stupni využíva vysokoefektívne učenie, kde je integrujúcim predmetom prírodoveda. Budova školy je po čiastočnej rekonštrukcii, spolu s areálom je vo vlastníctve mesta. Škola nedisponuje osobitným chemickým laboratóriom a podmienky v obyčajných triedach zase neumožňujú vykonávať pokusy. Je potrebná obnova niektorých vnútorných priestorov školy, najmä odborných učební a obnova ich zastaralého vybavenia.

Realizácia projektu

Dńa 25.6.2019 bola učebňa slávnostne otvorená.

Foto tabule