Revitalizácia Kostolného námestia

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Michalovce – Kostolné námestie I. etapa
Regionálny príspevok:
225 000 €
Celkové náklady na projekt: 1 075 788,00 €
Spolufinancovanie mesta: 850 788,00 €
 

 

       

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov

Popis projektu:

Riešeným územím projektu je Kostolné námestie, ktoré sa nachádza v historicky najvzácnejšom území mesta pri komplexe kaštieľa Sztárayovcov a gotickom chráme Narodenia Panny Márie zo 14. stor. Uvedené územie je chránenou kultúrnou historickou zónou.

Lokalita slúžila od r. 1970 ako autobusová stanica. Mesto v r. 2014 odklonilo autobusovú prepravu z uvedeného priestoru a rozhodlo sa zdevastovanému územiu prinavrátiť jeho historický význam, obnoviť územie začlenením do okolia a vytvoriť zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Územie Kostolného námestia má vysokú historickú hodnotu, je potrebná jeho celková revitalizácia z hľadiska historického ale aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, z polohy územia v centre mesta v blízkosti Kaštieľa Sztárayovcov - Zemplínskeho múzea. Neďaleko lokality Kostolného námestia je aj novo zrekonštruovaný historický park Kerta. Súčasťou námestia bude vytvorená cyklotrasa, ktorá prepojí novú cyklotrasu vedúcu zo sídliska Stráňany, cyklotrasu v Centrálnej mestskej zóne a park Kerta. Projekt plne rešpektuje historický charakter územia z minulých storočí, začlenenie do okolia, ale taktiež potrebu vodozádržných opatrení a zlepšenie kvality života mestského prostredia.

Projekt má verejno-prospešný charakter, infraštruktúra nebude komerčne využívaná a bude prístupná širokej verejnosti bez obmedzení. Prevádzkovateľom územia bude Mesto Michalovce prostredníctvom svojho správcu – Technické a záhradné služby mesta Michalovce.

Realizáciou projektu vznikne otvorená oddychová zóna, prístupná všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta. Projekt bude financovaný pomocou regionálneho príspevku a z vlastných finančných zdrojov mesta.

 

Ciele projektu:

  • Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, debarierizácia priestranstiev.
  • Estetizácia a zatraktívnenie prostredia Kostolného námestia prvkami drobnej architektúry, novou zeleňou, detským ihriskom a cyklotrasou.
  • Zvýšenie bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách rekonštrukciou a výstavbou verejného osvetlenia a kamerového systému.

Realizácia projektu:

Projekt realizuje spoločnosť C&S GROUP, s.r.o., Michalovce, víťazný uchádzač procesu Verejného obstarávania. Začiatok realizácie prác je Jún 2022. Lehota realizácie projektu je 12 mesiacov.

Revitalizácia projektu je rozdelená na 3 časti: časť A – Kostolné námestie (bývalá autobusová stanica), časť B – Ul. Hollého a Partizánska, časť C – Kostolné námestie pri kostole.

Celková plocha riešeného územia v prvej etape je 8 678 m2.

V každej z častí sa bude realizovať:
- Príprava územia, likvidácia povrchových vrstiev, betónových a asfaltových vrstiev,
- Vytvorenie spevnených plôch,
- Výsadba novej zelene,
- Vytvorenie cyklotrasy,
- Detské ihrisko (časť A)
- Verejné osvetlenie ( časť A)
- Kamerový systém ( časť A)
- Aplikácia vodozádržného opatrenia so zadržiavaním vody,
- Drobná architektúra.


Výkres
 

 Fotodokumentácia z realizácie projektu: