Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce

Cieľ projektu

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre mesta. Posilnenie vybavenosti centrálnej mestskej zóny, zvýšenie jej bezpečnosti, estetičnosti a atraktivity pre všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta a regiónu, posilnenie konkurencieschopnosti verejného priestranstva s vysokou občianskou vybavenosťou a dôležitou administratívou.

  • Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, výstavba cyklistickej trate, debarierizácia priestranstiev
  • Estetizácia a zatraktívnenie prostredia CMZ prvkami drobnej architektúry a novou zeleňou
  • Zvýšenie bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách o.i. rekonštrukciou a výstavbou verejného osvetlenia
  • Zvýšenie počtu parkovacích miest a zvýšenie bezpečnosti rekonštrukciou miestnej komunikácie

 ropEU

Európsky fond regionálneho rozvoja - Investícia do Vašej budúcnosti!

Identifikácia projektu

Operačný program: ROP
Opatrenie: Regenerácia sídiel - oblasť podpory 4.1a - samostatne dopytovo orientované projekty
Výzva: OP-4.1a-2009/01
Podané: 14.8.2009
Schválené: 18.112009
Požadovaná dotácia: 1 576 474,29 €
Výška spolufinancovania: 100 725,69 €

Realizácia projektu

Realizácia projektu
 

Informačná tabuľa

Realizované práce za obdobie jún - november 2010

Realizované práce december 2010 - máj 2011


pamatna tabula

Pamätná tabuľa

 

Fotodokumentácia projektu

Pozrite si priebeh rekonštrukčných prác ako aj porovnanie pôvodného stavu a rekonštruovaných plôch:

Pôvodný stav námestia, poklepanie základného kameňa, prvé búracie práce (15)

Realizované práce za obdobie júl až október 2010 (35)

Realizované práce za obdobie december 2010 až február 2011 (67)

Realizované ukončovacie práce, fontána, infokiosk (42)