Regenerácia satelitov CMZ mesta Michalovce

Obsahom projektu je regenerácia kolmých ulíc centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce - ulice S.Chalupku, Ul.Duklianskej a Pasáž.

Cieľ projektu

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre mesta. Posilnenie vybavenosti centrálnej mestskej zóny, zvýšenie jej bezpečnosti, estetičnosti a atraktivity pre všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta a regiónu, posilnenie konkurencieschopnosti verejného priestranstva s vysokou občianskou vybavenosťou a dôležitou administratívou.

  • Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, debarierizácia priestranstiev
  • Estetizácia a zatraktívnenie prostredia CMZ prvkami drobnej architektúry a novou zeleňou
  • Zvýšenie bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách rekonštrukciou a výstavbou verejného osvetlenia
  • Zvýšenie počtu parkovacích miest a zvýšenie bezpečnosti rekonštrukciou miestnej komunikácie

Európsky fond regionálneho rozvoja - Investícia do Vašej budúcnosti!

Identifikácia projektu

Operačný program: ROP
Opatrenie: Regenerácia sídiel - oblasť podpory 4.1a - samostatne dopytovo orientované projekty
Výzva: OP-4.1a-2010/01
Podané: 5.5.2010
Schválené: 18.07.2010
Požadovaný NFP: 938 883,30 €
Výška spolufinancovania: 49 414,95 €

Realizácia projektu

Po kontrole dokumentácie procesu verejného obstarávania bola 15.2.2012 podpísaná zmluva s dodávateľom - skupina Eiffage Construction SR a ČR. Práce budú ukončené najneskôr do 12 mesiacov.

Fotodokumentácia projektu