Rekonštrukcia a modernizácia I.ZŠ na ulici T.J. Moussona

Cieľ projektu

Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i pedagogických zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie, ktoré má nepriamo vplyv na zdravie a žiacky výkon. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom jej komplexnej rekonštrukcie - zníženie energetickej náročnosti, odstránenie bariér v budove.

  • Zníženie energetickej náročnosti budovy školy prostredníctvom rekonštrukcie učebňových pavilónov.
  • Odstránenie bariér budovy a rekonštrukcia hygienických zariadení, ich povýšenie na európsky štandard.
  • Zvýšenie kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu rozšírením moderných komunikačných technológií a rozšírenie poskytovaných služieb v oblasti IKT

    ropEU

Európsky fond regionálneho rozvoja - Investícia do Vašej budúcnosti!

Identifikácia projektu

Operačný program:Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania
Výzva: ROP-1.1-2009/01
Podané: 4.6.2009
Schválené: 11.09.2009
Scválený NFP: 1 272 682,50 €
Obdobie realizácie: jún 2010 - september 2011

Realizácia projektu

Realizácia projektu

Realizované práce za jún - september 2010
Zrealizované práce za október až máj 2011

Fotodokumentácia projektu

Pozrite si priebeh rekonštrukčných prác ako aj porovnanie pôvodného stavu a nových rekonštruovaných priestorov:

Pôvodný stav školy (6)
Realizované búracie práce (12)
Realizované práce  - výmena okien  (11)
Realizované práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení (14)
Realizované práce - rekonštrukcia strechy a zateplenie (7)
Realizované práce -fasáda (14)