Bezpečnejšie mesto bez kriminality

Grantový systém: Rada Vlády SR pre prevenciu kriminality
Výzva: predkladanie projektov pre rok 2012
Schválená dotácia:  3 000 €
Spolufinancovanie mesta: 1 830 € 

Obvodny urad
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu,  protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti  prostredníctvom kamerového systému  na území mesta v obytných  zónach a problémových lokalitách. Špecificky je orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom technickej ochrany. Cieľom je taktiež zintenzívnenie účinnosti boja s kriminalitou, pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť,  zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP, dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.

Realizácia projektu

Z finančných prostriedkov projektu boola zakúpená digitálna kamera inštalovaná na ulici K. Nálepku, súčasne boli nainštalované a preložené kamery z lokalít, v ktorých kamera splnila svoj účel, do ďalších problémových lokalít. Realizácia projektu prebehla v nasledujúcich fázach:

  • jún - júl  2012 - verejné obstarávanie, podpis zmluvy s dodávateľom
  • august – september 2012 – nákup, inštalácia a konfigurácia kamier, sprevádzkovanie pripojenia do siete MsP
  • október 2012 – odovzdanie systému do skúšobnej a následne ostrej prevádzky
  • od novembra 2012 - záznam a rozpoznávanie obrazu, vyhodnocovanie a analýza obrazu, riešenia, zásahy, poskytovanie záznamov štátnej polícii...