Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov

Cieľ projektu

Regulácia zberu, uskladnenia a zhodnocovania odpadov je v záujme každej samosprávy. Za účelom reálneho a efektívneho zabezpečenia zberu a ďalšieho spracovania odpadu môžu mestá a obce využiť rôzne nástroje na separáciu a zhodnocovanie odpadu, napr. príspevky a finančné dotácie určené na tento účel. Projekt rieši rekonštrukciu triediacej linky a zateplenie haly na zbernom dvore na ulici Lastomírskej pre dotriedenie vyseparovaných zložiek TKO.

Identifikácia projektu

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 4 - Odpadové hospodárstvo
Výzva:OPŽP-PO4-08-2
Podané:22.8.2008
Schválené: 18.11.2008
Schválený NFP pre mesto: 768 374,74 €
Výška spolufinancovania: 40 440,83 €


Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

OPŽP EÚ MŽP Erb Michalovce
www.opzp.ak www.europa.eu www.minzp.sk www.michalovce.sk

Investícia do Vašej budúcnosti!

Realizácia projektu

Žiadosťou mesta došlo k zmene ukončenia realizácie aktivít projektu. Oproti pôvodnému termínu 01/2010 aktivity boli ukončené k 31/07/2011.

Prvá časť projektu - nákup zberového vozidla, zberných nádob a kompostérov boli ukončené v máji 2011, druhá časť projektu - stavebné práce, inštalácia triediacej linky a triediaceho pásu na sklo bola ukončená v mesiaci júl 2011. Triediaca linka už beží v novom režime.


separacia odpadov

Informačná tabuľa - informácie o realizácii projektu

Investicia buducnosti
 

Trvalo vysvetľujúca tabuľa - informácie o ukončení projektu

Vytvorené publikačné materiály

plagat nálepka Plagát

Leták Leták

Brožúra o kompostovaní v pdf formáte

Vytvorená www stránka o separácií odpadov a kompostovaní

Fotodokumentácia projektu

Inštalácia informačnej a pamätnej tabule (8)

Zberové vozidlo, zberové nádoby a kompostéry (22)

Stavebné práce, inštalácia triediacej linky, triediaceho pásu na sklo (37)