Moderné digitálne jazykové laboratórium na ZŠ T.J. Moussona

Identifikácia projektu

Názov projektu:  Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, T. J. Moussona 4 v Michalovciach
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Výzva: IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Podané:  21.6.2017  Schválené:  18.7.2019
Schválený NFP: 16 676,22 €
Začiatok projektu: júl 2020
Ukončenie projektu: september 2020

Logo EÚ      Logo IROP

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľ projektu

Základná škola T. J. Moussona 4 v Michalovciach má tradíciu rozšíreného vyučovania cudzích jazykov od roku 1966 a od roku 1998 je školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od prvého ročníka. V školskom roku 2019/2020 má 581 žiakov. Všetci žiaci sa od prvého ročníka učia anglický jazyk. Škola dosahuje výrazné úspechy v súťažiach z cudzích jazykov nielen na okresnej úrovni, ale sa umiestňuje na popredných miestach i v krajských a celoštátnych súťažiach, realizuje medzinárodné projekty s potrebou komunikácie v cudzích jazykoch. Škola mala vybudované zastaralé jazykové učebne  vybavené lavicami a stoličkami so zastaralým vybavením pre výučbu cudzích jazykov, na škole absentovalo moderné digitálne jazykové laboratórium s PC klientskymi stanicami. Moderné jazykové učebne by výrazne zlepšili výučbu jazykov na škole, ktorá má v tejto oblasti už dlhodobú tradíciu.

Budova  Základnej školy je po komplexnej rekonštrukcii a je plne vo vlastníctve mesta. V škole bola potrebná obnova niektorých vnútorných priestorov školy, najmä odborných učební  - obnova ich zastaralého vybavenia.

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v nadväznosti na výučbu jazykov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Projektom sa vytvoria 2 moderné, odborné jazykové učebne v ZŠ, T. J. Moussona 4  v Michalovciach pre celkovo 36 žiakov.

Realizácia projektu

Po podpísaní Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy,  T. J. Moussona 4 v Michalovciach – 27.2.2020 sa začali procesy prípravy a realizácie VO na vybavenie 2 odborných jazykových učební školským nábytkom pre žiakov a učiteľov a moderným IKT vybavením učební.