Rekonštrukcia verejného osvetlenia

programEU

Identifikácia projektu:

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mestských aglomerácií v Michalovciach
Program: KaHR - MH SR
Výzva: KaHR – 22VS - 0801
Podané: 13.2.2009
Schválená dotácia: 262 941,17 €
Spolufinancovanie mesta: 5%

O projekte:

Hlavným cieľom projektu bolo dosiahnutie úspor elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia prostredníctvom jeho dobudovania a modernizácie s pozitívnym dopadom zlepšenia kvality života obyvateľov v obytnej zóne mesta Michalovce. Predmetom projektu bola modernizácia a dobudovanie sústavy verejného osvetlenia v území, ktoré bolo vymedzené ulicami: sídl. Východ – Ul. Jilemnického, medziblokové priestory Ul. Jilemnického a Ul. Hollého (etapa I.), Ul. Kyjevská, Krymská, Odeská, Minská, Leningradská.

Pamätná tabuľa Pamätná tabuľa 2

Pamätná tabuľa

Realizácia projektu:

Modernizáciou verejného osvetlenia v uvedených lokalitách bola dosiahnutá priemerná ročná úspora 193,80 GJ. Realizáciou aktivít v rámci projektu došlo k zníženiu environmentálnych záťaží (emisií) a tým k zlepšeniu životného prostredia.

Vďaka úspore bolo možné zrealizovať zahustenie siete svetelných bodov verejného osvetlenia v meste Michalovce celkovo za monitorovacie obdobie o 287 ks a nasvetliť 16 prechodov pre chodov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti prechodov (nasvetlenie 3 ďalších prechodov bolo realizované z externých zdrojov).

Projekt mal pozitívny dopad vzhľadom na celkovú dosiahnutú úsporu energie ako aj dosiahnutý environmentálny účinok. Zahustením svetelných bodov v rámci verejného osvetlenia mesta došlo k zlepšeniu svetelnej pohody a zvýšeniu bezpečnosti na sídliskách a medziblokových priestoroch mesta Michalovce.