Rekonštrukcia a modernizácia II.ZŠ na ulici J. Švermu

Cieľ projektu

Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i pedagogických zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie, ktoré má nepriamo vplyv na zdravie a žiacky výkon. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom jej komplexnej rekonštrukcie - zníženie energetickej náročnosti, odstránenie bariér v budove.
 

  • Zníženie energetickej náročnosti budovy školy prostredníctvom rekonštrukcie učebňových pavilónov.
  • Odstránenie bariér budovy a rekonštrukcia hygienických zariadení, ich povýšenie na európsky štandard.
  • Zvýšenie kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu rozšírením moderných komunikačných technológií a rozšírenie poskytovaných služieb v oblasti IKT

    Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja - Investícia do Vašej budúcnosti!

Identifikácia projektu

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania
Výzva: ROP-1.1-2009/01
Podané: 16.6.2009
Schválené: 11.09.2009
Schválený NFP: 1 588 290,37 €
Začatie stavebných prác: jún 2010

Realizácia projektu

Realizované práce za jún - september 2010 

Fotodokumentácia projektu

Pozrite si priebeh rekonštrukčných prác ako aj porovnanie pôvodného stavu a nových rekonštruovaných priestorov:

Pôvodný stav školy (16)
Realizované práce  - júl 2010 (22)
Realizované práce  - august 2010 (28)
Ukončenie projektu a jeho výsledky - apríl 2012 (17)