Vybudovanie cyklotrasy CMZ - Biela hora

Identifikácia projektu

Názov projektu: Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora  
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovompočte prepravených osôb.
Výzva: IROP-PO1-SC122-2016-15
Podané:  21.6.2017  Schválené:  14.11.2017
Schválený NFP: 562 799,19  €  NFP po procese VO: 450 630,25 € 
Spolufinancovanie mesta: 23 717,38 €
Začiatok aktivít projektu: 7/2018
Termín ukončenia: 4/2019

Logo EÚ      Logo IROP

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľ a zámer projektu

Cieľom projektu je integrácia cyklistov v premávke, zvýšenie ich počtu na pozemných komunikáciách v meste, zviditeľnenie ich pohybu a tým zvýšenie ich bezpečnosti. Cieľ projektu je v súlade s Prioritnou osou 1-Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a zároveň so Špecifickým cieľom 1.2.2-Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb. Tento projekt je v súlade s Projektovým zámerom Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS).

Špecifický cieľ: Prepojiť sídlisko a IBV Stráňany s centrom mesta a s východou časťou mesta ako centrom hospodárskeho významu. Prepojením sídliska Stráňany novou cyklotrasou súčasne vytvoriť prepojenie nového mestského cintorína s centrom a zvyšnou časťou mesta.

Mesto Michalovce má vysoký potenciál využitia cyklodopravy svojim charakterom rovinatého územia, v meste sú vytvorené cyklotrasy o celkovej dĺžke 4,36 km, prepájajúce niektoré časti mesta, chýbajú cyklotrasy prepájajúce sídliská a okrajové časti mesta s centrom mesta a s centrom hospodárskeho významu, priemyselným parkom mesta s výrobnými závodmi. Navrhovaná cyklotrasa vychádza zo schváleného Územného plánu mesta Michalovce. Cyklotrasa bude prepájať sídlisko Stráňany a IBV Stráňany k už existujúcim cyklotrasám v Centrálnej mestskej zóne (CMZ) a trasu vedúcu cez sídlisko Východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici.

Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výmenu existujúcej lávky cez rieku Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici partizánskej, kde bude vytvorené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Celková dĺžka novej cyklotrasy bude 2 002,6 m.  
 

Realizácia projektu

Realizácia hlavnej aktivity projektu začala v júli 2018, zmluvy s dodávateľmi stavebných prác na I. etapu (CSM Stav s.r.o.), II.etapu (Stavech s.r.o.) a III.etapu  (Stavech s.r.o.) boli podpísané a sú účinné, stavenisko bolo odovzdané. Práce boli realizované podľa harmonogramu prác. Druhá a tretia etapa boli mestu odovzdané ešte v roku 2018, lávka (1. etapa) bola mestu odovzdaná 8.4.2019. Mesto ešte upravuje nábehy a okolie lávky mimo projektu z vlastných finančných zdrojov. Predpokladáme kolaudáciu v prvej polovici mesiaca jún 2019.

Obrázok stálej tabule