Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť

Cieľ projektu

Zintenzívniť účinnosť boja s kriminalitou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov (najmä detí, mládeže, seniorov, ohrozené skupiny a pod.), pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť, zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP. Dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov, zvyšovať právne vedomie všetkých zúčastnených, zapojiť do celkového procesu predchádzania a zabraňovania trestnej činnosti čo najviac organizácií a vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich na území mesta, efektívne využívať voľný čas detí a mládeže.


Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality  a Obvodného úradu v Košiciach

Identifikácia projektu

Výzva: Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2008
Podané: 10.12.2007
Schválené: 2.9.2008 
Schválená dotácia: 100 000 Sk
Spolufinancovanie projektu: 10 000 Sk
Termín realizácie: 1.9.2008 - 31.1.2009 

Realizácia

Na realizácii projektu sa zúčastnili nasledovné zainteresované strany:
TV Mistral -- výroba televízneho dokumentu, distribúcia a odvysielanie, dĺžka filmu 20 minút
Organizačné zabezpečenie: Mgr. Viera Pakánová -- výkonná riaditeľka TV Mistral
ZŠ T.J. Moussona 4 Michalovce -- vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom, realizácia výtvarných prác detí
Organizačné zabezpečenie: Mgr. Katarína Karasová
ZŠ Okružná 19 Michalovce - vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom, realizácia výtvarných prác detí
Organizačné zabezpečenie: Mgr. Lenka Babjaková
MsKS -- kultúrne akcie spojené s preventívnym obsahom Galaprogram "Tí najlepší", výstava prác detí v spojení s akciou " Tí najlepší" -- odmeny pre najkrajšie práce
Organizačné zabezpečenie: PhDr. Milada Tomková
MsP -- koordinácia všetkých projektových aktivít, samotná realizácia aktivít
Odborný garant -- Mgr. Stanislav Novák
Centrum pedagogicko -- psychologického poradenstva a prevencie Michalovce -- príprava obsahu brožúr s rôznou tematikou nežiadúcich javov s cieľom prevencie
Odborní garanti-- Mgr. Majherová, riaditeľka centra, Mgr. Ďurka PhD., psychológ
MsÚ Michalovce -- koordinácia projektových aktivít
Odborný garant -- Mgr. Juliana Pregová, metodik činnosti MŠ, ZŠ MsÚ v Michalovciach
Odborný garant -- RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG MsÚ v Michalovciach

Dosiahnuté výsledky v rámci realizácie aktivít projektu

Pre pozitívne ohlasy širokej verejnosti ohľadom prezentácie dokumentu, o vysielanie prejavila záujem regionálna komerčná televízia TV Východ, ktorá plánuje vysielanie v mesiaci február 2009. V súčasnosti oslovuje 330 000 respondentov, s lokálnym pokrytím v oblastiach Michalovce, Trebišov, Sečovce, Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Stropkov, Košice a okolie. Tým projekt oslovil ešte širšiu - nadregionálnu - cieľovú skupinu občanov. Fotografie z filmu boli použité ako materiál na propagačnej brožúre " Aby sa nám deti netúlali".
Veľký úspech zaznamenala u návštevníkov Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach výstava detských prác s tematikou prevencie kriminality vo vestibule MsKS od októbra 2008 -- do januára 2009. Fotografie z výstavy a víťazné práce žiakov boli použité ako materiál na všetkých propagačných letákoch, brožúrach a kalendárikoch.
Súčasťou dokumentu " Aby sa nám deti netúlali", bol vstup z vybraných škôl, ktoré v rámci školskej aj mimoškolskej činnosti systematicky a pravidelne pracujú so žiakmi v oblasti prevencie kriminality.
Realizáciou všetkých aktivít sa splnili očakávania realizátorov projektu a výstupy sú v súlade so zmluvou.

Viac v podrobnom vyhodnotení vecnej stránky projektu

Podrobné vyhodnotenie vecnej stránky projektu